Valtioneuvoston asetus STM/2020/235

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2021

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Emmi Äärynen, Hallitussihteeri p.029 5163517
Asia
Ehdotetaan annettavaksi valtioneuvoston asetus sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2021. Ehdotettu asetus vastaisi sisällöltään nykyistä asetusta. Asetusehdotuksessa määrärahan käytön perusteet ehdotetaan säilytettäviksi samansisältöisinä kuin ne ovat voimassa olevassa valtioneuvoston asetuksessa vuodelle 2020. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 ja sen on tarkoitus olla voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sotainvalidien puolisoiden ja leskien sekä sotaleskien kuntoutuksesta vuonna 2021 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2021 sotainvalidien puolisoiden, leskien ja sotaleskien kuntoutustoimintaa varten on varattu 2 080 000 euron suuruinen määräraha momentilla 33.50.53 (Valtionapu sotainvalidien puolisoiden kuntoutustoimintaan, siirtomääräraha 2 v). Määrärahaa voidaan käyttää sotainvalidien puolisoiden, vaikeavammaista sotainvalidia hoitaneiden leskien sekä sotaleskien kuntoutustoimintamenoihin valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen