Hallituksen esitys STM/2020/240

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

HE 254/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Aino-Kaisa Pekonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Mikko Horko, p. +358 295 163 344

Asia

Kansaneläkelaitoksen tehtäviä on lisätty muun lainsäädännön muutoksilla ja uudet tehtävät tulee lisätä Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin. Lisäksi esitetään joitakin teknisluonteisia täsmennyksiä ja muutoksia voimassa olevaan lakiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2021

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

Vaikutukset

Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Ehdotetut muutokset ovat teknisluontoisia eivätkä ne muuta Kansaneläkelaitoksen toimintaa suhteessa kansalaisiin. Päätösten sähköisen tiedoksiannon mahdollistaminen antaa siihen halukkaille valinnanmahdollisuuksia ja siten parantaa Kansaneläkelaitoksen palvelua.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.