Hallituksen esitys STM/2020/240

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta

HE 254/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Mikko Horko, Neuvotteleva virkamies p.029 5163344
Asia
Kansaneläkelaitoksen tehtäviä on lisätty muun lainsäädännön muutoksilla ja uudet tehtävät tulee lisätä Kansaneläkelaitoksesta annettuun lakiin. Lisäksi esitetään joitakin teknisluonteisia täsmennyksiä ja muutoksia voimassa olevaan lakiin. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.3.2021
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Kansaneläkelaitoksesta annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Ehdotetut muutokset ovat teknisluontoisia eivätkä ne muuta Kansaneläkelaitoksen toimintaa suhteessa kansalaisiin. Päätösten sähköisen tiedoksiannon mahdollistaminen antaa siihen halukkaille valinnanmahdollisuuksia ja siten parantaa Kansaneläkelaitoksen palvelua.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen