Valtioneuvoston asetus YM/2020/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston asetus ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Tia Laine-Ylijoki-Laakso, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295250150
Asia
Voimassa olevaan asetukseen esitetään muutoksia, joilla saatettaisiin asetus vastaamaan ympäristönsuojelulakiin (527/2014) lainmuutoksella 905/2020 tehtyjä muutoksia. 1 §:n osalta muutoksessa on kyse muun turkistarhan luvanvaraisuusrajan muutoksesta vastaamaan toimivaltarajaa, joka koskee eläinmäärään perustuvien turkiseläinten toimivaltarajaa. 2 §:ssä säädettäisiin vastaavista muutoksista kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävän muun turkistarhan luvanvaraisuusrajaan. Lisäksi 15 §:ssä asetusta tarkennettaisiin käsitteiden ja säädösviittauksen osalta vastaamaan voimassa olevaa lakia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Asetusehdotuksella ei ole itsenäisiä vaikutuksia, sillä muutoksella saatettaisiin asetus vastaamaan 1.1.2021 voimaantulevia muutoksia ympäristönsuojelulakiin ja muilta osin muutokset ovat teknisluonteisia tarkistuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen