Valtioneuvoston asetus MMM/2020/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tiina Pullola, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5162108
Asia
Asetuksen muutos liittyy komission Suomelle 11.10.2019 antamaan viralliseen huomautukseen, joka koskee tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2010/63/EU) täytäntöönpanoa. Suomen hallitus on 11.12.2019 komissiolle antamassaan vastauksessa sitoutunut muuttamaan kansallista lainsäädäntöään suurelta osin komission edellyttämällä tavalla. Tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelua koskevan lain muutos (912/2020) tulee voimaan 1.1.2021. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvien puutteiden korjaamiseksi on tarpeen muuttaa myös tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annettua lakia (497/2013) täydentävää asetusta. Asetukseen ehdotetut muutokset ovat pitkälti teknisluonteisia muutoksia ja tarkennuksia, jotka liittyvät tieteellisessä tarkoituksessa käytettäviin eläimiin, laitoksia sekä eläinten hoitoa ja pitoa koskeviin vaatimuksiin sekä henkilöstöä koskeviin vaatimuksiin. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen tieteellisiin tai opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotettujen muutosten teknisen luonteen vuoksi muutoksilla ei odoteta olevan juurikaan vaikutuksia toimijoiden tai viranomaisten toimintaan. Ehdotetuilla muutoksilla ei ole taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen