Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poronhoitolain muuttamisesta (HE 152/2020 vp; EV 170/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 152/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Johanna Wallius, p. +358 295 162 244

Asia

Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi lainsäädännön toimivuutta ja porovahinkolautakunnan toimintaa sekä antaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2023 loppuun mennessä.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poronhoitolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin sekä päättää, että laki julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.