Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2020/135

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poronhoitolain muuttamisesta (HE 152/2020 vp; EV 170/2020 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 152/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Johanna Wallius, Lainsäädäntöneuvos p.029 5162244
Asia
Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa ja arvioi lainsäädännön toimivuutta ja porovahinkolautakunnan toimintaa sekä antaa maa- ja metsätalousvaliokunnalle asiasta selvityksen vuoden 2023 loppuun mennessä.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poronhoitolain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin sekä päättää, että laki julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen