Valtioneuvoston asetus MMM/2020/182

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 12 §:n muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Markus Lounela, p. +358 295 162 052

Asia

Ehdotetaan jatkettavan maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (367/2020) 31.12.2020 päättyvää voimassaoloaikaa 30.6.2021 asti. Samassa yhteydessä yhtenäistettäisiin tuen ala- ja ylärajoja muiden kustannustukien kanssa alentamalla 8 §:ssä säädetty tuen alaraja 2 000 euroon ja korottamalla tuen enimmäismäärä 80 000 euroon. Avustuksen tarkoituksena on maatilakytkentäisen yritystoiminnan sekä maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittavien mikroyritysten maksuvalmiuden turvaaminen covid-19 -epidemiasta johtuvien merkittävien markkina- ja tuotantohäiriöiden aiheuttaman taloudellisen tilanteen heikentymisen takia. Valtioneuvoston asetuksen voimassaolon jatkaminen on tarpeen, koska yleisen kustannustuen osalta maaseudun yrityksissä on edelleen väliinputoajia. Valtioneuvoston asetuksen muutoksella varmistetaan eduskunnan edellyttämä täydentävä tuki yleisen kustannustuen kanssa maatilakytkentäiselle yritystoiminnalle sekä maataloustuotteiden jalostusta harjoittaville 1—9 henkilön mikroyrityksille. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 31.12.2020.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maaseudun yritysten väliaikaisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 8 ja 12 §:n muuttamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET Valtion vuoden 2020 talousarvion momentin 30.10.44 (Maatalouden ja maaseudun yritystoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen) määrärahasta 12 miljoonaa euroa on varattu maaseudun yritysten väliaikaiseen tukemiseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.