Valtioneuvoston asetus MMM/2020/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Ministeri

Jari Leppä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Juha Vanhatalo, p. +358 295 162 347

Asia

Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014), Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetussa laissa (193/2013) ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetussa laissa (1559/2001) säädettyjen tukien myöntämisen perusteena olevista tukialueista sekä niiden saaristo luettavista osa-alueista annetun asetuksen liitteen muuttaminen vuodenvaihteen 2020-2021 kuntien yhdistymisen johdosta. Kuntaliitoksia toteutuu 2021 vuoden alussa yksi: Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitos. Kuntien entisten alueiden tukialue säilyisi kuntaliitoksesta huolimatta ennallaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Vaikutukset

Taloudelliset Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Varsinaiset taloudelliset vaikutukset ovat Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain, eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla säädettävien valtioneuvoston asetuksien perusteella myönnettävien tukimuotojen seurausta. Nyt ehdotetulla asetuksella olisi vaikutuksia vain näiden eri tukimuotojen myöntämisperusteiden alueelliseen kohdistumiseen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.