Valtioneuvoston asetus MMM/2020/175

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetussa laissa (1360/2014), Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetussa laissa (193/2013) ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetussa laissa (1559/2001) säädettyjen tukien myöntämisen perusteena olevista tukialueista sekä niiden saaristo luettavista osa-alueista annetun asetuksen liitteen muuttaminen vuodenvaihteen 2020-2021 kuntien yhdistymisen johdosta. Kuntaliitoksia toteutuu 2021 vuoden alussa yksi: Kankaanpään ja Honkajoen kuntaliitos. Kuntien entisten alueiden tukialue säilyisi kuntaliitoksesta huolimatta ennallaan. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maatalouden tukien tukialueista ja niiden saaristoksi luettavista osa-alueista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen 1 muuttamisesta
Vaikutukset
Taloudelliset Asetusehdotuksella ei ole suoranaisia taloudellisia vaikutuksia. Varsinaiset taloudelliset vaikutukset ovat Euroopan unionin suorista tuista maataloudelle annetun lain, eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista annetun lain ja maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain nojalla säädettävien valtioneuvoston asetuksien perusteella myönnettävien tukimuotojen seurausta. Nyt ehdotetulla asetuksella olisi vaikutuksia vain näiden eri tukimuotojen myöntämisperusteiden alueelliseen kohdistumiseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen