Hallituksen esitys LVM/2020/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

HE 250/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Olli-Pekka Rantala, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.029 5342585
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotuksen tavoitteena on muuttaa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän määrittelyä niin, että se olisi EU:n valtiontukisääntelyn mukainen. Perustuen komission kanssa käytyihin keskusteluihin liikenne- ja viestintäministeriö on pyrkinyt muotoilemaan ehdotetut muutokset siten, että ne rajoittaisivat Yleisradio Oy:n tekstimuotoisen sisällön julkaisemista EU:n valtiontukisäännösten edellyttämällä tavalla. Riskinä komission meneillään olevassa valtiontukikantelua koskevassa epävirallisessa menettelyssä on, että komissio voi kuitenkin jatkaa valtiontukikantelun käsittelyä edelleen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen