Hallituksen esitys LVM/2020/145

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

HE 250/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Olli-Pekka Rantala, p. 029 5342585

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotuksen tavoitteena on muuttaa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän määrittelyä niin, että se olisi EU:n valtiontukisääntelyn mukainen. Perustuen komission kanssa käytyihin keskusteluihin liikenne- ja viestintäministeriö on pyrkinyt muotoilemaan ehdotetut muutokset siten, että ne rajoittaisivat Yleisradio Oy:n tekstimuotoisen sisällön julkaisemista EU:n valtiontukisäännösten edellyttämällä tavalla. Riskinä komission meneillään olevassa valtiontukikantelua koskevassa epävirallisessa menettelyssä on, että komissio voi kuitenkin jatkaa valtiontukikantelun käsittelyä edelleen. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.