Valtioneuvoston asetus STM/2020/259

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marko Leimio, Hallitussihteeri p.029 5163564
Asia
Työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1332/2002) säädetään työttömyysetuuden sovittelussa huomioon otettavasta tulosta, vakiintuneesta palkkatulosta ja siinä huomioon otettavista tuloista, tulojen selvittämisestä palkkatodistuksella tai verotustiedoin sekä vuositulon määrittämisestä. Työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta annetulla lailla 914/2020 on lisätty lakiin säännös työpanokseen perustuvan osingon lukemista työttömyysvakuutusmaksun perusteena olevaan työansioon sekä täsmennetty työsuhdeoptiota ja osakepalkkiota koskevia säännöksiä. Asetuksessa ehdotetaan tehtäväksi vastaavat muutokset valtioneuvoston asetukseen työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta kuin lakiin. Asetuksessa ehdotetaan 2 §:ään lisättäväksi uusi 12 c kohta, jonka perusteella työpanokseen perustuva osinko luettaisiin mukaan vakiintuneeseen palkkaan tai siinä huomioon otettavaksi tuloksi. Asetuksen 3 §:n 17 kohtaa ehdotetaan täsmennettäväksi ja 3 §:n ehdotetaan lisättäväksi uusi 21 c kohta vastaavasti kuin rahoituslakiin. Vastaavat muutokset ehdotetaan tehtäväksi myös asetuksen 8 ja 9 §:ään koskien sovittelussa huomioon otettavia tuloja. Valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen