Valtioneuvoston asetus STM/2020/260

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Ministeri
Aino-Kaisa Pekonen
Esittelijä
Marko Leimio, Hallitussihteeri p.029 5163564
Asia
Työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen (272/2001) 4 §:ssä säädetään rahoitusosuuksien vahvistamisesta. Työttömyyskassalain (603/1984) 24 ja 27 §:ää on muutettu lailla 915/2020 siten, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa rahoitusosuudet ilman Finanssivalvonnan esitystä. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.1.2021. Asetuksen 4 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että jatkossa työttömyyskassan olisi toimitettava kultakin kalenterivuodelta työttömyyskassalain 7 luvun mukaisia rahoitusosuuksia koskeva hakemus Finanssivalvonnan sijaan sosiaali- ja terveysministeriölle. Sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi työttömyyskassoille maksettavat rahoitusosuudet ilman Finanssivalvonnan esittelyä. Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi Vakuutusvalvontaviraston nimi Finanssivalvonnaksi ja työttömyysvakuutusrahaston nimi Työllisyysrahastoksi. Valtioneuvoston asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen työttömyyskassalain täytäntöönpanosta annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen