Valtioneuvoston päätös TEM/2020/202

« Valtioneuvoston yleisistunto 17.12.2020 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston sitoumuksen antaminen Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jyrki Orpana, p. +35 8295060133

Asia

Esityksessä ehdotetaan, että valtioneuvosto antaisi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain (445/1998) 8 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla Finnvera Oyj:lle sitoumuksen luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta. Uudella sitoumuksella kumottaisiin valtioneuvoston 23 päivänä huhtikuuta 2020 Finnvera Oyj:lle luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta antama sitoumus. Finnveralla on voimassa ja se neuvottelee tällä hetkellä ensi ohjelmakaudelle useista EU:n rahoitusohjelmista. Näiden rahoitusohjelmien perusteella EU:n toimielin (komissio tai esimerkiksi Euroopan investointirahasto) voi myöntää takauksen tai muun tappionkorvaussitoumuksen Finnveralle rahoitusten aiheuttamista tappioista. EU:n säännökset edellyttävät, että Finnveralle jää EU:n korvauksen ja valtion tappiokorvauksen jälkeen tietty omavastuuosuus, pääsääntöisesti 20 % ja kuitenkin vähintään 10 %. EU:n rahoitusohjelmiin liittyen tarvitaan yhteensovittamista valtion luotto- ja takaustappiokorvauksen kanssa siten, että EU:n korvaus voidaan hyödyntää enimmäismääräisenä. Esityksen tavoitteena on muuttaa sitoumusta niin, että jos Finnveralla on mahdollista hakea luotto- ja takaustappioiden korvaamista EU:n toimielimiltä (kuten Euroopan investointirahastolta tai komissiolta), Finnvera hakee valtiolta vain sen luotto- ja takaustappioiden enimmäismäärän, joka mahdollistaa EU:n ensin suorittaman enimmäiskorvauksen ja sen edellyttämän omavastuuosuuden. Muilta osin voimassa oleva sitoumus pysyisi ennallaan. Sitoumus tulisi voimaan 31 päivänä joulukuuta 2020 ja olisi voimassa toistaiseksi ja kuitenkin enintään 31 päivään joulukuuta 2022 saakka. Muutettua sitoumusta sovellettaisiin koko myönnettyyn rahoituskantaan ja yhtiön myöntämiin uusiin luottoihin ja takauksiin 1 päivästä heinäkuuta 2020 lukien.

Esitys

Valtioneuvosto päättää antaa Finnvera Oyj:lle sitoumuksen luotto- ja takaustappioiden osittaisesta korvaamisesta (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Muutoksella valtion varoista Finnveralle maksettavien luotto- ja tappiokorvausten määrä tulisi laskemaan siltä osin kuin EU:lta tulee korvaus ja toisaalta valtion korvausosuus ei myöskään pienentäisi EU:lta saatavaa korvausta. Esityksellä ei olisi valtion menoja lisäävää vaikutusta vain päinvastoin valtion menoja vähentävä vaikutus. Tarkkoja taloudellisia vaikutuksia valtiolle (säästöjä) on erittäin vaikeata arvioida, koska se on riippuvainen muun muassa siitä, kuinka paljon Finnvera tulee myöntämään uusia takauksia ja lainoja, jotka ovat EU:n toimielinten rahoitusohjelmien alaisia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.