Valtioneuvoston asetus LVM/2021/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston asetus ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Sini Wirén, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342532
Asia
Valtioneuvoston asetus perustuu sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014, sellaisena kun se on muutettuna lailla 1207/2020) 106 b §:än, joka koskee ennen viestintäpalvelusopimusta annettavia tietoja. Pykälän mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa EU:n teledirektiivin ((EU) 2018/1972) 102 artiklaa täsmentävän liitteen VIII täytäntöön panemiseksi tarkempia säännöksiä ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä kuluttajalle annettavista tiedoista. Tiedot tulisi antaa myös mikroyritykselle, pienelle yritykselle ja voittoa tavoittelemattomalle yhteisölle, jos muuta ei ole sovittu. Tietovaatimukset koskisivat sähköisiä viestintäpalveluita tarjoavia teleyrityksiä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen ennen viestintäpalvelusopimuksen tekemistä annettavista tiedoista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen