Valtioneuvoston asetus MMM/2021/7

« Valtioneuvoston yleisistunto 21.1.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavasta kansallisesta tuesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Juha Vanhatalo, Neuvotteleva virkamies p.029 5162347
Asia
Sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavan sokerijuurikkaan kansallisen tuen jakoperusteiden ja tukitason määrääminen. Sokerijuurikkaan kansallista tukea ehdotetaan maksettavan enintään 350 euroa hehtaarilta. Tuen maksamisen oikeusperusta unionioikeudessa on maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 214 artikla. Valtion ja maataloustuottajien keskusjärjestöjen (MTK ja SLC) maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen neuvottelijat osallistuivat vuoden 2021 kansallisen tuen jakoehdotuksen valmisteluun. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 27.1.2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavasta kansallisesta tuesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Valtion talousarvion momentilla 30.20.40 (maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki) on vuonna 2021 osoitettu varat yhteensä 332,00 miljoonan euron suuruiseen maa- ja puutarhatalouden kansalliseen tukeen. Määrärahasta 4,00 miljoonaa euroa on varattu tukien täytäntöönpanoon liittyvien, ennakoidun tukimenekin ylittävien, tukien ja tukitasojen muutostarpeisiin. Sokerijuurikkaan viljelijöille vuodelta 2021 maksettavaan kansalliseen tukeen arvioidaan tarvittavan 4,03 miljoonaa euroa,mikä on 0,18 miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna 2020. Tuen määrä on vuonna 2021 arvoitu edellistä vuotta suuremmaksi, koska viljelypinta-alan oletetaan kasvavan vuoteen 2020 verrattuna. Tukeen tarvittava määräraha on otettu huomioon maa- ja puutarhatalouden kansallisen tuen momentin jakoehdotusta laadittaessa. Muut momentilta 30.20.40 rahoitettavat kohteet huomioon ottaen määrärahan arvioidaan riittävän ehdotettuun tarkoitukseen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen