Hallituksen esitys TEM/2020/172

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.1.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

HE 265/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitusneuvos Arto Rajala, p. +358 295 064 828

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annettua lakia. Esityksellä pyritään hillitsemään sähkönjakelun hintojen nousua jakeluverkonhaltijoiden sääntelyä muuttamalla. Verkonhaltijan olisi suunniteltava, rakennettava ja ylläpidettävä sähköverkkoa siten, että verkonhaltija tuottaisi palvelunsa kustannustehokkaalla tavalla. Jakeluverkon kehittämissuunnitelman avulla valvottaisiin jakeluverkon kehittämisen kustannustehokkuutta. Kehittämissuunnitelman tulisi sisältää myös suunnitelma kulutusjouston, sähkövarastojen, verkonhaltijan energiatehokkuustoimenpiteiden ja muiden resurssien mahdollisesta käyttämisestä vaihtoehtona jakeluverkon siirtokapasiteetin laajentamiselle. Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa jatkettaisiin kahdeksalla vuodella vuoden 2036 loppuun pääasiassa haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille, jotka joutuvat 2020-luvulla tekemään isoja verkkorakenteen muutoksia verkoissaan. Pitkien sähkökatkojen korvausten aikarajoja kiristettäisiin kompensaationa toimitusvarmuusvaatimusten viivästymiselle. Sähkönsiirron ja -jakelun maksujen korotuksen enimmäismäärää laskettaisiin 15 prosentista 8 prosenttiin. Pienimuotoisen sähköntuotannon liittäminen erillisellä linjalla kiinteistörajan yli sähkönkäyttöpaikkaan tai kiinteistön sähköverkkoon mahdollistettaisiin ilman jakeluverkonhaltijalta saatavaa lupaa. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Energiaviraston olisi lakiehdotusten voimaantulon jälkeen muutettava jakeluverkonhaltijoiden tariffien laskentamenetelmiä koskevia vahvistuspäätöksiään jo kuluvan valvontajakson aikana. Menetelmien päivityksen jälkeen jakeluverkonhaltijoiden sallittu tuotto laskisi arviolta 32 prosenttia nykyisiin menetelmiin verrattuna vuonna 2022. Vuonna 2022 jakeluverkonhaltijat voisivat kerätä asiakkailtaan arviolta 350 miljoonaa euroa vähemmän jakelumaksuja vuoteen 2020 verrattuna ja 270 miljoonaa euroa vähemmän jakelumaksuja nykyisiin menetelmiin verrattuna. Lisäksi toimitusvarmuuskannustimen mahdollinen rajaaminen leikkaisi tuottoja noin kolmasosalla jakeluverkonhaltijoista. Laskentamenetelmiin tehtävien muutosten vaikutusten piirissä olisivat kaikki jakeluverkkoihin liittyneet noin 3,6 miljoonaa asiakasta. Kunnallisessa omistuksessa olevien jakeluverkkoyhtiöiden voitonjakoluonteiset erät omistajille laskisivat arviolta 50 miljoonaa euroa vuonna 2022 vuoteen 2019 verrattuna. MUUT: Sähkönjakelun toimitusvarmuusvaatimusten täytäntöönpanoaikaa jatkettaisiin kahdeksalla vuodella vuoden 2036 loppuun pääasiassa haja-asutusalueella toimiville jakeluverkonhaltijoille, jotka joutuvat 2020-luvulla tekemään isoja verkkorakenteen muutoksia verkoissaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.