Valtioneuvoston kirjelmä VM/2021/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.2.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission lisätalousarvioesityksestä nro 1 EU:n talousarvioon varainhoitovuodelle 2021 liittyen komission 25.12.2020 antamaan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta

U 8/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Matti Vanhanen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vesa Kulmala, p. +35 8295530548

Asia

Komissio antoi 22.1.2021 varainhoitovuotta 2021 koskevan lisätalousarvioesityksen nro 1 (COM (2021) 30 final), joka liittyi komission 25.12.2020 antamaan ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Brexit-mukautusvarauksen perustamisesta (KOM (2020) 854 lopullinen). Brexit-mukautusvarauksella annetaan apua ennakoimattomien ja kielteisten seurausten torjumiseksi jäsenvaltioissa ja aloilla, joihin Yhdistyneen kuningaskunnan ero Euroopan unionista vaikuttaa kielteisimmin. Lisätalousarvioesityksessä nro 1/2021 otettaisiin varainhoitovuonna 2021 käyttöön käyvin hinnoin yhteensä noin 4,24 miljardia euroa lisää sitoumuksina ja maksuina vastaamaan Brexit-asetusehdotuksen ennakkomaksujen toimeenpanoon. Määrärahat otetaan talousarvioon varauksena siihen asti, kun Brexit-mukautusvarauksen asetusehdotus on lopullisesti hyväksytty. Kun Brexit-mukautusvarausasetus tulee lopullisesti hyväksytyksi, määrärahat siirretään viipymättä varauksesta varsinaiselle budjettilinjalle. Brexit-mukautusvaraus kuuluu monivuotisen rahoituskehyksen mukaisten EU:n talousarvion enimmäismäärien ulkopuolisiin erityisrahoitusvälineisiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen (RV)

Vaikutukset

Lisätalousarvioesityksellä ei ole vaikutusta kansalliseen lainsäädäntöön tai Ahvenanmaan asemaan. TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Lisätalousarvioehdotuksen voimaantulo kasvattaisi Suomen maksuja EU:lle yhteensä noin 73 miljoonaa euroa, jolloin Suomen kansallisen talousarvion maksut Euroopan unionille nousisivat 2 478 miljoonaan euroon. EU:n lisätalousarvioesityksen tarkoittama Suomen EU-maksujen kasvu voidaan hoitaa kansallisessa vuoden 2021 talousarviossa käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. Suomen osuus komission ehdotuksen sisältämän varojenjakomenetelmän perusteella olisi alustavien arvioiden mukaan vuonna 2021 maksettavina ennakkomaksuina noin 13,6 miljoonaa euroa. Lopullinen saanto määräytyy vuonna 2023, kun komissio arvioi jäsenvaltioiden maksatushakemukset ja tekee päätöksen jäsenvaltion mahdollisesta oikeudesta lisäallokaatioon vuonna 2024. Valtion talousarvion rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.