Valtioneuvoston periaatepäätös STM/2021/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 25.2.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitetun tason kaksi käyttöönotosta

Ministeri

Ville Skinnari

Esittelijä

Osastopäällikkö Satu Koskela, p. 029 5163380

Asia

Sosiaali- ja terveysministeriö on valtioneuvoston periaatepäätöksen 26.1.2021 puoltamana tehnyt hybridistrategian toteuttamisesta annettuun toimintasuunnitelmaan täydennyksen. Tässä toimintasuunnitelman täydennyksessä kuvattujen toimenpidekokonaisuuksien tavoitteena on torjua epidemian kasvun uudelleen kiihtyminen ja herkemmin tarttuvan virusmuunnosten leviäminen ja siten saada lisäaikaa rokotusten ja vuodenaikavaihtelun yhteisvaikutukselle epidemian hillitsemisessä.

 

Valtioneuvosto toteaa THL:n lausuntoon perustuen, että perusteet täydennyksen mukaiselle toimenpidetasolle kaksi (Taso 2) siirtymiseen ovat olemassa.

 

Jatkotoimenpiteenä sosiaali- ja terveysministeriö ohjaa kaikki THL:n sekä ministeriön arvion mukaiset leviämisvaiheen alueet ottamaan käyttöön hybridistrategian toimintasuunnitelman sekä sen täydennyksen mukaiset leviämisvaiheen toimet (ml. tartuntatautilain uudet valtuudet) ja lisätoimet. Liikenne- ja viestintäviraston tehtäväalaan kuuluvien valtuuksien osalta ohjauksesta vastaa Liikenne- ja viestintäministeriö. Edellä mainittuja toimia suositellaan lisäksi otettavaksi käyttöön kaikilla kiihtymisvaiheen alueilla.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä tarkoitetun tason kaksi käyttöönotosta

Vaikutukset

Toimintasuunnitelman mukaisella ohjauksella tuetaan alueellisia epidemian leviämisen estämistoimia. Epidemiatilanteen heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti. Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Toimenpiteillä on hybridistrategian toimintasuunnitelman täydennyksessä kuvattuja taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.