Valtioneuvoston asetus MMM/2021/95

« Valtioneuvoston yleisistunto 29.4.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, valtioneuvoston asetus lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2021 ja valtioneuvoston asetus kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistössä vuonna 2021

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Tapio Hakaste, Neuvotteleva virkamies p.029 5162152
Asia
Ensimmäisellä asetuksella saatetaan voimaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitettu pöytäkirja. Pöytäkirja sisältää määräykset, jotka poikkeavat kalastussäännöstä. Pöytäkirjassa on määräykset koskien muun kalan pyyntiin käytettäviä vapavälineitä ja verkkopyydyksiä, sivujokien suualueiden kalastuskieltoalueiden laajuudesta, lohen vapauttamisesta kalastuskautena 2021, kalalajien saalisraportointivelvoitteen aikataulusta, sekä tieteelliseen tutkimukseen myönnettävien poikkeuslupien myöntöperusteista. Pöytäkirjassa todetaan, että sen mukaiset määräykset viedään kansalliseen lainsäädäntöön siten, että niitä voidaan soveltaa toukokuusta 2021 alkaen. Toinen asetus koskee lohenkalastuksen määräaikaista kieltämistä Tenojoen vesistössä. Asetus sisältäisi soveltamisalan, jossa määriteltäisiin ne Tenojoen vesistöön kuuluvat alueet, joilla lohenkalastusta ei saisi harjoittaa tulevana kalastuskautena 2021. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin lohen määräaikaisesta rauhoittamisesta, sekä kiellettäisiin tiettyjen, lohenkalastukseen tarkoitettujen pyyntivälineiden ja –tapojen käyttäminen kalastuksessa tulevana kalastuskautena. Pyyntivälineet ja –tavat olisi määritelty asetuksessa. Kolmannella asetuksella kumottaisiin voimassa oleva Tenon sivuvesistöasetus, ja annettaisiin samalla uusi sivuvesistöasetus, jossa säädettäisiin pelkästään muun kalan kalastukseen liittyvistä seikoista. Asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen 6 ja 7 artiklassa tarkoitetusta pöytäkirjasta, asetuksen lohenkalastuksen määräaikaisesta kieltämisestä Tenojoen vesistössä vuonna 2021 ja asetuksen kalastuksesta Tenojoen vesistön sivuvesistössä vuonna 2021, sekä päättää, että asetukset julkaistaan säädöskokoelmassa myös pohjoissaamenkielisenä käännöksenä
Vaikutukset
Asetuskokonaisuuden ympäristövaikutukset ovat selvästi myönteisiä, ne parantavat lohikantojen tilaa ja luovat uusia edellytyksiä lohikantojen elvyttämiselle. Lohenkalastuskielto aiheuttaa negatiivisia taloudellisia sekä sosiaalisia vaikutuksia lyhyellä aikavälillä, mutta lohikantojen vahvistuminen luo edellytyksiä loheen perustuvalle sosiaalis-taloudelliselle käytölle pidemmällä aikavälillä. Muiden lajien kalastusta koskevat muutokset lieventävät kiellon negatiivisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen