Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2021/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 27.5.2021 10.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kansalliseksi korruptionvastaiseksi strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2021-2023

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Juuso Oilinki, p. 029 5150323

Asia

Korruptionvastaisen strategian tavoitteena on: 1. sitouttaa julkishallinnon ja poliittiset toimijat torjumaan korruptiota tehokkaasti, 2. edistää korruption tunnistamista ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, 3. pyrkiä parantamaan viranomaisten mahdollisuuksia saattaa korruptiivisesti toimineita vastuuseen teoistaan ja; 4. helpottaa kansallisen korruptiotilannekuvan laatimista Strategian toimeenpanemiseksi on valmisteltu korruptionvastainen toimenpideohjelma vuosille 2021–2023. Toimenpideohjelma sisältää kuusi kehittämisosa-aluetta ja niiden puitteissa useita konkreettisia toimenpiteitä. Toimenpideohjelmassa on esitetty konkreettiset toimenpiteet ja niiden tavoitteet, vastuutahot, aikataulu sekä keinot toimenpiteiden vaikutusten arvioimiseksi. Osa toimenpiteistä saattaa edellyttää erillisrahoitusta. Muutoin hankkeet toteutetaan kunkin tahon nykyisillä resursseilla. Hankkeet toteutetaan eri ministeriöiden, virastojen ja sidosryhmien yhteistyössä.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kansalliseksi korruptionvastaiseksi strategiaksi ja toimenpideohjelmaksi 2021-2023 (RV)

Vaikutukset

Strategialla tulee olemaan korruptiota ennaltaehkäisevä vaikutus ja sillä vahvistetaan eettisesti hyviä käytänteitä julkisessa hallinnossa ja yrityksissä. Strategialla ja sitä koskevalla toimenpideohjelmalla torjutaan ja ennaltaehkäistään lisäksi korruptiota julkisten hankintojen yhteydessä ja lisätään hankintojen avoimuutta, mikä puolestaan edistää tervettä kilpailua. Strategialla on myös poliittisen päätöksenteon avoimuutta ja uskottavuutta parantava vaikutus. Korruptionvastaisella strategialla tuetaan hallitusohjelman kirjausten mukaisesti kestävän kehityksen tavoitteiden kuten oikeusvaltion ja hyvän hallinnon vahvistamiseen sekä korruption ja lahjonnan vähentämiseen tähtäävien tavoitteiden toimeenpanoa. Myös kansainvälinen yhteistyö ja Suomelle annettujen korruption vastaisten suositusten täytäntöönpano tehostuisi. Toimenpideohjelman täytäntöönpanolle ei ole osoitettu erillistä rahoitusta. Toimenpiteiden täytäntöönpano tehdään pääosin virkatyönä. Kaikki toimenpiteistä aiheutuneet kustannukset katetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa ja julkisen talouden suunnitelmassa harmaan talouden torjuntaan osoitetulla rahoituksella Harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan strategian mukaisesti. Mahdollisesti tarvittaviin lisärahoitustarpeisiin otetaan kantaa normaaliin tapaan julkisen talouden suunnitelmia ja valtion talousarvioita koskevin päätöksin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.