Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2021/46

« Tasavallan presidentin esittely 4.6.2021 11.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta (HE 36/2021 vp; EV 50/2021 vp)

HE 36/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Timo-Ville Nieminen, Hallitussihteeri p.029 5162379
Esitys
Tasavallan presidentti vahvistaa lain kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettujen toimituskokousten järjestämisessä covid-19 -epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja lain yhteismetsälaissa ja yhteisaluelaissa tarkoitettujen osakaskuntien kokousten sekä eräiden poronhoitolaissa tarkoitettujen kokousten väliaikaisesta järjestämisestä annetun lain 3 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen