Valtioneuvoston asetus MMM/2021/114

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jukka Ränkimies, Neuvotteleva virkamies p.029 5162488
Asia
Valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetussa valtioneuvoston asetuksessa (680/2014) säädetään valtion talousarvion mukaisen ruokaketjun kehittämiseen tarkoitetun valtionavustuksen myöntämisestä ja käyttämisestä. Valtiontukena myönnettävän avustuksen oikeusperustana on tiettyjen maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti annetun komission asetuksen (EU) N:o 702/2014 (maatalouden ryhmäpoikkeusasetus) 21, 24 ja 31 artikla. Voimassa olevan valtioneuvoston asetuksen (680/2014) 18 §:n 2 momentin mukaan avustusta voitaisiin nykyisin myöntää 30 päivään kesäkuuta 2021 saakka. Maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen voimassaoloa on jatkettu ja maatalouden ryhmäpoikkeusasetuksen nojalla nykyisiä valtiontukijärjestelmiä voidaan voimassa olevin edellytyksin soveltaa 30 päivään kesäkuuta 2023. Asetusehdotuksella ehdotetaan muutettavaksi valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen (680/2014) 18 §:n 2 momenttia siten, että valtioneuvoston asetuksen mukaista avustusta voitaisiin myöntää 30 päivään kesäkuuta 2023.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen valtionavustuksesta ruokaketjun toiminnan edistämiseksi annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Vuoden 2021 talousarviossa momentille 30.20.47 (ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 vuotta) on budjetoitu määrärahaa yhteensä 4 269 000 euroa. Määrärahaa saa momentin mukaan käyttää ruokaketjun toiminnan edistämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen (VNA 680/2014) mukaisesti ruokaketjun kehittämis-, tiedottamis- ja menekinedistämistoimien toteuttamiseen liittyvien hankkeiden avustuksiin sekä ruokaketjun ja maatalouden markkinoita koskeviin kehittämis- ja kokeiluhankkeisiin uusien innovaatioiden kehittämiseksi. Vuoden 2021 määrärahasta arvioidaan käytettävän asetuksen jatkoaikana uusiin hankkeisiin 2 500 000 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen