Valtioneuvoston asetus MMM/2021/116

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.6.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021—2022

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Jukka Ränkimies, Neuvotteleva virkamies p.029 5162488
Asia
Koulujakelujärjestelmästä säädetään maataloustuotteiden markkinajärjestelystä annetussa laissa (999/2012). Koulujakelujärjestelmästä perustuu EU:n koulujakelulainsäädäntöön. EU:n koulujakelulainsäädännöllä tarkoitetaan markkinajärjestelyasetuksen (EU) N:o 1308/2013 II osan I osaston II luvun 1 jakson ja horisontaaliasetuksen (EU) N:o 1306/2013 koulujakelutukea koskevia säännöksiä sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 soveltamissäännöistä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamisesta oppilaitoksiin myönnettävän unionin tuen osalta annettua komission täytäntöönpanoasetusta (EU) 2017/39, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 täydentämisestä hedelmien ja vihannesten, banaanien ja maidon toimittamiseen oppilaitoksille myönnettävän unionin tuen osalta sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 907/2014 muuttamisesta annettua komission delegoitua asetusta (EU) 2017/40 ja maataloustuotteiden yhteiseen markkinajärjestelyyn liittyvien tiettyjen tukien ja vientitukien vahvistamista koskevien toimenpiteiden määrittämisestä annettua neuvoston asetusta (EU) N:o 1370/2013. Markkinajärjestelylain nojalla säädettäisiin valtioneuvoston asetus maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021—2022. Asetusehdotuksen sisältö vastaa pääosin aikaisempina lukuvuosina voimassa olleita säädöksiä. Asetusehdotuksessa ehdotetaan pidennettäväksi hedelmien ja vihannesten tukikautta kahdella kuukaudella syyslukukaudella 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen maitotuotteiden, hedelmien ja vihannesten koulujakelutuesta lukuvuonna 2021—2022 (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Koulujakelutuki rahoitetaan EU:n varoista. Suomelle on myönnetty koulujakelutukeen asetuksen (EU) 2016/795 liitteen perusteella maitotuotteille 3 824 689 euroa ja hedelmille ja vihanneksille 1 599 047 euroa lukuvuotta kohden, jolloin rahoitus jakautuu kahdelle budjettivuodelle. Vuoden 2021 talousarviossa momentille 30.20.46 (EU-rahoitteinen ruokaketjun kehittäminen, siirtomääräraha 3 vuotta) on budjetoitu määrärahaa yhteensä 10 910 000 euroa, josta koulujakelutuen osuus on 4 890 000 euroa ja liitännäistoimenpiteiden osuus on 540 000 euroa. Vastaavat EU:lta saatavat tulot tuloutetaan momentille 12.30.01 (EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot). Tukea arvioidaan maksettavan yhteensä syys- ja kevätlukukauden aikana maitotuotteille enintään 3 446 689 euroa ja hedelmä- ja vihannestuotteille enintään 1 437 047 euroa. Koulujakelutuen liitännäis-, arviointi- ja tiedotustoimenpiteisiin arvioidaan maksettavan yhteensä syys- ja kevätlukukauden aikana maitotuotteiden osalta enintään 378 000 euroa ja hedelmien ja vihannesten osalta enintään 162 000 euroa. Näiden lisäksi maksettaisiin arvonlisäveron osuus, joka ei ole oikeutettu EU-tukeen. ALV:n osuus maksettaisiin vuoden 2021 talousarvion momentilta 30.01.29 (Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot). Tämän määräksi arvioitaisiin enintään 129 600 euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen