Valtioneuvoston asetus STM/2021/102

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Jari Keinänen, Johtaja p.029 5163311
Asia
Huumausainelain 3 §:n 3 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voidaan määritellä kuluttajamarkkinoilta kielletyksi psykoaktiivisiksi aineiksi (KKP-aineiksi) sellaisia huumaantumistarkoituksessa käytettäviä aineita, jotka voivat olla terveydelle vaarallisia ja joista on tehty ilmoitus valvontaan ottamista varten EU:n neuvoston päätöksen mukaisesti tai jotka ovat tällaisen aineen paikkaisomeereja ja jotka eivät ole lääkeaineita eivätkä huumausaineita. Valtioneuvoston asetukseen liitettäisiin yhteensä 8 ainetta, jotka on katsottu tärkeäksi ottaa valvontaan kuluttajamarkkinoilta kiellettyinä psykoaktiivisina aineina. Näistä aineista 7 on ilmoitetusti havaittu eurooppalaisilla kuluttajamarkkinoilla pääsääntöisesti vailla varsinaista muuta käyttötarkoitusta kuin tajunnantilan muuttaminen eli päihdekäyttö ja 1 aine on paikkaisomeeri. Nämä aineet eivät ole lääkkeitä eivätkä huumausaineita eikä niillä ole tiedossa olevia teollisia käyttötarkoituksia. Tämän lisäksi asetuksella esitetään poistettavaksi asetuksen liitteestä 2 ainetta, jotka on päätetty luokitella EU:ssa huumausaineiksi 12.3.2021 annetulla komission delegoidulla direktiivillä (EU) 2021/802 neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta. Kyseisten aineiden: MDMB-4en-PINACA ja 4F-MDMB-BICA lisäämistä valtioneuvoston asetukseen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista esitetään samassa esittelyssä. Aineiden nimeämisessä ei ole yhtä kansainvälistä standardia. Tästä syystä EU:n tai YK:n luokittelupäätöksessä saatetaan käyttää hieman erilaista merkitsemistapaa kuin kansallisesti on käytetty. Kansalliset asiantuntijat arvioivat tapauskohtaisesti jokaisen aineen suomenkielisen ja ruotsinkielisen merkitsemistavan esimerkiksi kansainvälisesti yleisimmäksi katsotun nimeämistavan mukaan. Tarvittaessa aineen nimeä saatetaan myös asetuksessa myöhemmin muuttaa, riippuen siitä mikä nimi tai merkitsemistapa vakiintuu käyttöön. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9 päivänä elokuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteen muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Esityksessä mainituilla aineilla ei pääsääntöisesti ole teollista käyttöä, joten esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Aineiden mahdollinen maahantuonti, varastointi ja käyttö tutkimus- ja teollisessa toiminnassa on huumausainelain 23 b §:n mukaan sallittua ilmoituksen tekemisen jälkeen. YHTEISKUNNALLISET: Esityksellä kielletään ns. muuntohuumeiden valmistus, maahantuonti, varastointi, myynnissä pitäminen ja luovuttaminen niiden päihdekäytön ehkäisemiseksi ja valvonnan tehostamiseksi. Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kuluttajamarkkinoilta kieltäminen ei estä aineiden käyttöä, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös valvonnan mahdollisuudet paranevat.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen