Valtioneuvoston asetus STM/2021/103

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Jari Keinänen, Johtaja p.029 5163311
Asia
Asetukseen ehdotetaan tehtäväksi kaksi muutosta: Ensinnä YK:n huumausainetoimikunnan 2.12.2020 ja 14.4.2021 tekemien päätösten mukaisesti tehtäisiin muutoksia huumausaineasetuksen liitteeseen I, johon on lueteltu YK:n vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen listat I–IV. Listaan I liitettäisiin isotonitatseeni-niminen aine, joka on aiemmin ollut kansallisessa valvonnassa ja listasta IV poistettaisiin kannabis ja kannabishartsi. Kansainvälisten valvontapäätösten taustalla on Maailman terveysjärjestö WHO:n tekemät arvioinnit. WHO suositteli kannabiksen ja kannabishartsin poistamista vuoden 1961 yleissopimuksen listasta IV, jotta kannabiksen ja kannabishartsin tieteellisellä ja lääketieteellisellä tutkimuksella ei olisi turhia esteitä. Samalla WHO suositti, että kannabiksen ja kannabishartsin on edelleen pysyttävä YK:n huumausaineyleissopimuksen listassa I, koska kannabiksen väärinkäyttöpotentiaali ja siihen liittyvät haitat aiheuttavat merkittävän kansanterveysriskin. Kannabiksen poistaminen listalta IV ei muuta kansainvälisen valvonnan tasoa, mutta sillä saattaa olla joillekin maille kansallista merkitystä. Isotonitatseeni on synteettinen opioidi, joka muistuttaa morfiinia ja fentanyyliä. Sen sukulaisaineet etonitatseeni ja klonitatseeni on luokiteltu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) vuoden 1961 yleissopimuksella huumausaineiksi. Aineen väärinkäyttö- ja riippuvuuden aiheuttamispotentiaali on sama kuin morfiinilla. Vakavin haittavaikutus on yliannostuksesta aiheutuva jopa kuolemaan johtavaa hengityslama. Toiseksi siirrettäisiin asetuksen liitteeseen III aiemmin kansallisesti kuluttajamarkkinoilta kielletyiksi psykoaktiivisiksi aineiksi luokitellut 2 ainetta MDMB-4en-PINACA ja 4F-MDMB-BICA, jotka on 12.3.2021 annetulla komission delegoidulla direktiivillä (EU) 2021/802 neuvoston puitepäätöksen 2004/757/YOS muuttamisesta sisällytetty huumausaineiden määritelmään. Aineet ovat synteettisiä kannabinoideja, jotka vaikuttavat kannabiksen tavoin. Verrattuna kasviperäiseen kannabikseen synteettisiin kannabinoideihin liittyy merkittäviä lisäriskejä. Ne ovat kasviperäistä kannabista voimakkaampia ja niiden tarkka annostelu voi olla vaikeaa. Kolmanneksi asetuksella luokiteltaisiin kansallisesti huumausaineeksi ensimmäistä kertaa lääkeaine remimatsolaami, joka on nopea- ja ultralyhytvaikutteinen bentsodiatsepiini, joka on kehitetty lääkekäyttöön uutena vaikuttavana aineena. Remimatsolaami on farmakologisten ominaisuuksien perusteella verrattavissa lääkinnällisessä käytössä olevaan, huumausaineeksi luokiteltuun midatsolaamiin. Remimatsolaami on jo saanut myyntiluvan EU:ssa ja se tulee lääkekäyttöön myös Suomessa. Huumausaineeksi luokittelu tulisi vaikuttamaan laillisiin toimijoihin siten, että remimatsolaamia sisältäville lääkevalmisteille tulisi maahantuontilupavaatimus. Lisäksi luokittelu toisi lisävelvollisuuksia lääkevalmisteiden kirjanpitoon, varastointiin ja hävittämiseen. Aine on terveysvaikutuksiltaan ja farmakologisilta ominaisuuksiltaan huumausaineeksi rinnastettavissa oleva aine, jonka terveysriskit väärinkäytettynä ovat verrattavissa muihin jo huumausainelistalla oleviin bentsodiatsepiineihin. Ainetta ei ole vielä havaittu laittomilla markkinoilla, mutta sitä mainostetaan jo internetin kauppapaikoilla. Vaikutusmekanismin perusteella on odotettavissa, että ainetta voi joko kulkeutua tai sitä tullaan suoraan laittomasti valmistamaan väärinkäyttöön. Aine ei ole YK:n tai EU:n huumausainevalvonnan piirissä. Lisäksi asetuksen suomenkieliseen ja ruotsinkieliseen versioon tehtäisiin joitain kielellisiä tarkennuksia ja korjauksia. Esimerkiksi liitteeseen II, vuoden 1971 yleissopimuksen luetteloon I lisättäisiin selvyyden vuoksi tetrahydrokannabinolin isomeerien lyhyet kutsumanimet. Aineiden nimeämisessä ei ole yhtä kansainvälistä standardia. Tästä syystä EU:n tai YK:n luokittelupäätöksessä saatetaan käyttää hieman erilaista merkitsemistapaa kuin kansallisesti on käytetty. Kansalliset asiantuntijat arvioivat tapauskohtaisesti jokaisen aineen suomenkielisen ja ruotsinkielisen merkitsemistavan esimerkiksi kansainvälisesti yleisimmäksi katsotun nimeämistavan mukaan. Tarvittaessa aineen nimeä saatetaan myös asetuksessa myöhemmin muuttaa, riippuen siitä mikä nimi tai merkitsemistapa vakiintuu käyttöön. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 9 päivänä elokuuta 2021.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen huumausaineina pidettävistä aineista, valmisteista ja kasveista annetun valtioneuvoston asetuksen liitteiden muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: YK:n ja EU:n päätösten mukaisesti kiellettävillä aineilla ei ole lääketieteellistä tai teollista käyttöä Suomessa. Kansallisesti kiellettävä aine remimatsolaami on tulossa lääkekäyttöön Suomessa. Huumausaineluokittelu tuottaa toimijoille jonkin verran hallinnollista taakkaa. YHTEISKUNNALLISET: Esityksellä kielletään ns. muuntohuumeita niiden päihdekäytön ehkäisemiseksi ja huumevalvonnan tehostamiseksi. Muuntohuumeiden käyttö voi olla haitallista terveydelle ja ne voivat vaikuttaa mielenterveyteen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kieltäminen ei estä aineiden käyttöä kokonaan, mutta kiellolla pyritään ehkäisemään muuntohuumeiden leviämistä ja päihdekäyttöä. Kielto voi hidastaa tai jopa estää aineiden leviämistä uusiin käyttäjäpiireihin, erityisesti nuorten keskuuteen. Myös huumevalvonnan mahdollisuudet paranevat. Laillisessa käytössä olevien lääkevalmisteiden luokittelu on perusteltua, kun väärinkäyttöpotentiaali on olemassa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen