Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen TEM/2020/172

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sähkömarkkinalain ja sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta (HE 265/2020 vp; EV 109/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 265/2020

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Mika Lintilä
Esittelijä
Kanerva Sunila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047138
Asia
1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee täydentävää, kohtuullisen tuoton laskentaperusteita koskevaa sääntelyä sähkömarkkinoita koskevan EU-lainsäädännön ja EU-tuomioistuimen tulevan oikeuskäytännön mahdollistamissa rajoissa. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto selvittää vaalikauden loppuun mennessä laajapohjaiseen valmisteluun ja kattavaan vaikutusarviointiin perustuen erillisiä linjoja koskevan sääntelyn muutostarpeet energiayhteisöjen toiminnan mahdollistamiseksi tarkoituksenmukaisena osana energiajärjestelmää. 3. Eduskunta edellyttää, että työ- ja elinkeinoministeriö seuraa lainmuutosten täytäntöönpanoa ja niiden vaikuttavuutta ja toimittaa tästä eduskunnalle selvityksen seuraavalla vaalikaudella.
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähkömarkkinalain muuttamisesta ja lain sähkö- ja maakaasumarkkinoiden valvonnasta annetun lain 14 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2021 sekä määrää, että sähkömarkkinalain muuttamisesta annettavan lain 100 §:n 2 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2024 ja määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen