Valtioneuvoston kirjelmä LVM/2021/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta komission asetuksiksi (ilmailun tietoturvariskien hallinnan sääntely)

U 36/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Sonja Töyrylä, Ylitarkastaja, esittelijä p.029 5342459
Asia
Komission asetuksilla säädettäisiin kokonaisvaltaisesti tietoturvariskien hallinnasta ilmailualalla. Sääntelyn tarkoituksena on varmistaa, että siviili-ilmailun toimintaan osallistuvat organisaatiot ja viranomaiset kykenevät tunnistamaan, suojaamaan, havaitsemaan, vastaamaan ja palautumaan lentoturvallisuuteen vaikuttavista tietoturvatapahtumista. Ehdotukseen sisältyy yhteensä neljä komission asetusluonnosta. Ehdotettu sääntely soveltuisi lähes kaikkiin keskeisiin ilmailutoimijoihin. Sen keskeisenä periaatteena olisi riski- ja suorituskykyperusteisuus, eli sääntelyllä asetettaisiin organisaatioille ja viranomaisille tietoturva riskienhallintavelvoitteet sekä vaadittava suorituskyky. Komission asetukset on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2022 ja niitä alettaisiin soveltaa vuoden kuluttua voimaantulosta.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Ehdotukset tehostaisivat ilmailualan mahdollisuuksia suojautua tietoturvariskeiltä sekä parantaisivat lentoturvallisuutta. Sääntely ei edellyttäisi kansallista täytäntöönpanoa, mutta voimassa olevaa ilmailulainsäädäntöä olisi mahdollisesti muutettava päällekkäisyyksien välttämiseksi. Sääntelyllä arvioidaan olevan merkittäviä vaikutuksia Liikenne- ja viestintäviraston toimintaan, sillä valvottavien toimijoiden lukumäärä kasvaisi nykyisestä huomattavasti.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen