Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/61

« Valtioneuvoston yleisistunto 15.7.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista (HE 70/2021 vp; EV 106/2021 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvät lausumat

HE 70/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Pinja Oksanen, p. 029 5342182

Asia

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat: 1. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa sääntelyn vaikutuksia alusta lähtien tiiviisti erityisesti harvaan asutumpia alueita ja tarjouskilpailuihin osallistuvia yrityksiä koskevien vaikutusten osalta ja ryhtyy tarvittaessa sääntelyn tarkistuksiin hyvissä ajoin jo ennen esityksessä tarkoitettua sääntelyn väliarviointia. 2. Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto huolehtii jo ennen esityksessä tarkoitettua väliarviointia kuntien rahoitusperiaatteen toteutumisesta myös käytännössä ja lisäksi varmistaa riittävin tuki- ynnä muin tarvittavin toimenpitein, että puhtaiden ja energiatehokkaiden ajoneuvojen käyttö esityksen mukaisiin tarkoituksiin on mahdollista myös niillä alueilla, joilla lataus- ja jakeluinfrastruktuuria ei synny markkinaehtoisesti.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista ja määrää lain tulemaan voimaan 2 päivänä elokuuta 2021 sekä määrää eduskunnan lausumat merkittäviksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumista aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.