Valtioneuvoston kirjelmä UM/2021/92

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen välisen modernisoidun assosiaatiosopimuksen neuvottelemisesta (Chilen kanssa tehtävä modernisoitu assosiaatiosopimus)

U 32/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Pekka Haavisto
Esittelijä
Anu Vuori-Kiikeri, Lähetystöneuvos p.029 5350141
Asia
Neuvoteltavana olevan modernisoidun assosiaatiosopimuksen on tarkoitus korvata vuonna 2002 tehty Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Chilen välinen assosiaatiosopimus. Modernisoidun sopimuksen tavoitteena on luoda uudistetut puitteet EU:n ja Chilen suhteille politiikkaa, turvallisuutta, alakohtaista yhteistyötä ja kauppaa koskevissa asioissa. Poliittisena tavoitteena on laajentaa sopimuksen soveltamisalaa ja näin huomioida uusia kahdenvälisiä ja maailmanlaajuisia poliittisia ja taloudellisia kysymyksiä. Nykyisen sopimuksen täytäntöönpanosta saatuja kokemuksia otetaan huomioon modernisoinnissa. Tarkoituksena on EU:n ja Chilen välisten kauppa- ja investointivirtojen kasvun edistäminen, kaupallistaloudellisen toimintaympäristön ennakoitavuuden ja sujuvuuden lisääminen, tiiviimpi poliittinen yhteistyö ja osapuolten yhteisten intressien mukainen kahdenvälinen ja alueellinen yhteistyö.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen.
Vaikutukset
Neuvoteltavalla sopimuksella ei odoteta olevan suoria vaikutuksia valtion talousarvioon, mutta sillä odotetaan olevan myönteisiä vaikutuksia EU:n ja Chilen välisille kaupallisille suhteille sekä yhteistyölle. Uudistetulla sopimuksella muun muassa poistetaan jäljellä olevat tullit osapuolten välisestä kaupasta, tavoitellaan korkeaa investointien suojan tasoa sekä nykyaikaisten investointiriitojen ratkaisumenettelyä, ja kattavia kestävän kehityksen määräyksiä. Uudistettu sopimus antaa mahdollisuuden lujittaa nykyistä yhteistyötä, helpottaa markkinoille pääsyä ja tukea työpaikkoja ja kasvua. Modernisoinnilla pyritään myös huomioimaan osapuolten muuttuneet roolit kansainvälisessä yhteisössä ja heijastamaan osapuolten sitoutumista kestävän kehityksen ja Agenda 2030 –tavoitteisiin. EU:n pyrkimyksenä on neuvottelujen ajan ollut muun muassa ympäristönäkökulmien parempi huomioiminen ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen edistäminen. Sopimuksen kauppaosuuden modernisoinnista on julkaistu kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti vaikutusten arviointi toukokuussa 2019. Sopimuksen modernisoinnissa otetaan huomioon myös lähiaikoina tehdyt ja neuvotteluissa olevat EU:n ja Chilen uudet sopimukset kolmansien maiden kanssa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen