Valtioneuvoston periaatepäätös OM/2021/93

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Oikeusministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös kolmannesta kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta

Ministeri
Anna-Maja Henriksson
Esittelijä
Anna Saarela, Neuvotteleva virkamies p.029 5150106
Asia
Valtioneuvoston periaatepäätös perustuu hallitusohjelman kirjaukseen, jossa edellytetään kolmannen kansallisen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelman valmistelua. Eduskunnan perustuslakivaliokunnan mukaan perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen systemaattiseksi edistämiseksi on tarpeellista, että perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma laaditaan joka hallituskaudella. Toimintaohjelmalla kehitetään perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaa Suomessa ja edistetään perustuslain 22 §:ssä säädettyä julkisen vallan velvoitetta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen. Osana toimintaohjelmaa on kehitetty perus- ja ihmisoikeusindikaattorit, jotka tarjoavat uuden työvälineen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Indikaattorit tukevat myös perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Indikaattoreiden valinta on toteutettu sidosryhmiä kuullen ja huomioiden erityisesti kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvontaelinten Suomelle antamat suositukset. Toimintaohjelmassa sitoudutaan indikaattoreihin perustuvan seurantatyön jatkamiseen ja kehittämiseen.
Esitys
Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen kolmannesta kansallisesta perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelmasta
Vaikutukset
Periaatepäätöksen tavoitteena on kehittää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisen seurantaa, edistää tietoon perustuvaa päätöksentekoa sekä tukea perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arviointia. Hankkeelle on osoitettu hallitusohjelmassa 100 000 euron vuosittainen rahoitus koko hallituskaudelle. Periaatepäätökseen sisältyvät toimenpiteet rahoitetaan osittain toimintaohjelmalle myönnetystä rahoituksesta ja osittain niillä on omat, olemassa olevat rahoituksensa. Toimintaohjelma toimeenpannaan henkilöresurssien puolesta virkatyönä.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen