Valtioneuvoston asetus TEM/2021/115

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Työ- ja elinkeinoministeriö

Valtioneuvoston asetus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Mika Lintilä

Esittelijä

Hallitussihteeri Eeva Vartio, p. 029 5163122

Asia

Valtioneuvoston asetusta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista (1373/2018) esitetään muutettavaksi siten, että työttömyysturvalain (1290/2002) 1 luvun 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun työvoimapoliittisen lausunnon antamiseen liittyviä tehtäviä keskitettäisiin Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annettuun asetukseen lisättäisiin uusi 16 a §. Pykälässä säädettäisiin niistä työvoimapoliittisen lausunnon antamista koskevista tehtävistä, jotka Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto hoitaisi kaikkien työ- ja elinkeinotoimistojen toimialueilla. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.10.2021.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.