Valtioneuvoston periaatepäätös MMM/2021/133

« Valtioneuvoston yleisistunto 8.7.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston periaatepäätös Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Timo Halonen, p. 029 5162411

Asia

Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma tunnistaa tarpeen edistää kotimaisen kalan käyttöä. Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on, että lisätään kotimaisen kalan tarjontaa ja osuutta kulutuksesta kestävästi laatimalla kotimaisen kalan edistämisohjelma. Edistämisohjelma asettaa kalan käytölle elintarvikkeena ja kalatalouden arvoketjun kehitykselle vision sekä määrittää strategiset valinnat ja keskeiset toimenpiteet vision saavuttamiseksi. Lisäksi ohjelma määrittelee yhteiskunnalliset vaikuttavuustavoitteet, jotka ohjaavat hallinnon toimintaa ja muiden arvoketjua koskevien ohjelmien ja strategioiden valmistelua. Edistämisohjelman visiona on, että suomalaiset syövät vuonna 2035 kalaa ravitsemussuositusten mukaisesti ja kotimaisen kalan kulutus kaksinkertaistuu, kalatuotteiden viennin arvo moninkertaistuu, ja kalan syönnillä ja kalatalouden yritystoiminnalla on merkittävät ja hyvin tunnetut myönteiset vaikutukset Suomen talouteen, ympäristöön ja kansanterveyteen. Edistämisohjelman toteuttamiseksi on tehty neljä strategista valintaa, jotka ohjaavat hallinnon toimintaa ja rahoituksen suuntaamista. Ne ovat 1. Kuluttaja- ja markkinalähtöisyyden vahvistaminen, 2. Uudistuminen kasvun vauhdittajana, 3. Alkutuotannon edellytysten parantaminen ja 4. Kasvu perustuu vastuulliseen toimintaan. Lisäksi on tunnistettu kunkin strategisen valinnan mukaisesti käynnistettävät välittömät toimenpiteet. Edistämisohjelman toimenpiteet toteutetaan valtiontalouden kehysten ja valtion talousarvioiden puitteissa. Kalatalouden keskeisimmän rahoitusvälineen eli Euroopan meri-, kalatalous-, ja vesiviljelyrahaston rahoitusta kohdennetaan edistämisohjelman tavoitteiden ja strategisten valintojen mukaan kansallisen ohjelman valmistelussa sekä toimeenpanossa. Erityisesti panostetaan TKI-toimiin ja yritysten omien kehittämistoimien rahoitukseen ja turvataan kasvu- ja kehittämisinvestointien riittävä rahoitustaso strategisissa painopisteissä.

Esitys

Valtioneuvosto tekee periaatepäätöksen Kotimaisen kalan edistämisohjelmasta

Vaikutukset

Edistämisohjelman tavoitteena on, että vuonna 2035 suomalaiset söisivät ravitsemussuositusten mukaisesti viikossa keskimäärin 2,5 annosta kalaa nykyisen 1,7 annoksen sijaan ja että kulutuksen kasvu tapahtuisi pääosin kotimaiseen kalaan perustuen. Tällä hetkellä suomalaisten ostamasta kalasta alle 20 prosenttia on kotimaista. Edistämisohjelman tavoitteen toteutumisella olisi useita yhteiskunnallisia vaikutuksia. Vaikutukset ovat niin talouden, työllisyyden ja kansanterveyden kuin ilmaston ja muunkin ympäristön kannalta myönteisiä. Edistämisohjelmassa on kuvattu nykyiset yhteiskunnalliset vaikutukset sekä arvioitu tavoitetilan saavuttamisesta syntyvät vaikutukset. Nykytila ja tavoitetasot perustuvat Luonnonvarakeskuksen ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen tilastoihin ja mallinnuksiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.