Hallituksen esitys YM/2021/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta

HE 108/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Sari Rapinoja, Lainsäädäntöneuvos p.050 4327320
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annettua lakia. Lakiin ehdotetaan teknisiä muutoksia, joilla laki saataisiin vastaamaan terminologisesti muuta energiatodistuksesta annettua lainsäädäntöä. Lisäksi lakiin tehtäisiin muita teknisluonteisia korjauksia sekä saatettaisiin ajan tasalle lain henkilötietojen suojaa koskeva sääntely. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi rakennusten energiatodistustietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Esityksen säännökset ovat luonteeltaan lähinnä teknisluonteisia säännöksiä, joilla ei olisi taloudellisia vaikutuksia. Mahdolliset tietosuojasääntelyn uudistamiseen liittyvät kustannukset ovat aktualisoituneet jo tietosuojasääntelyn toimeenpanovaiheessa, eikä tämän esityksen tietosuojasääntelyn uudistamiseen liittyvillä muutoksilla voida katsoa olevan kustannusvaikutuksia Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Ehdotuksella arvioidaan olevan hyvin vähäisiä vaikutuksia viranomaisten toimintaan.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen