Hallituksen kertomus YM/2021/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.6.2021 11.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston ilmastovuosikertomus 2021

ED 4/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Magnus Cederlöf, Ympäristöneuvos p.+35 8295250060
Asia
Valtioneuvosto antaa kalenterivuosittain ilmastolain (609/2015) 14 §:n 1, 2 ja 3 momentin mukaisen ilmastovuosikertomuksen eduskuntaan. Kyseessä on nyt kolmas ilmastovuosikertomus, ensimmäinen annettiin vuonna 2019. Ilmastovuosikertomus sisältää tiedot kasvihuonekaasujen päästökehityksestä kokonaisuudessaan eduskunnan ympäristövaliokunnan mietinnöissä (1/2020 vp ja 10/2020 vp)) esittämien kannanottojen mukaisesti. Kertomuksessa tarkastellaan historiallista päästökehitystä vuoteen 2020 asti sekä vuosien 2030 ja 2035 ilmastotavoitteiden saavuttamista. Lisäksi kertomukseen sisältyy taakanjakosektoriin kuuluvien toimialojen, sekä päästökauppa- ja maankäyttösektorien päästökehityksen ja päästövähennystoimien tarkempi esittely. Kertomuksessa on myös esitetty arvio ilmastolain 8 §:ssä tarkoitettuun sopeutumissuunnitelmaan sisältyvien sopeutumistoimien riittävyydestä ja tehokkuudesta. Kertomuksen laadinnassa on myös muilta osin otettu huomioon eduskunnan esittämät kannanotot kertomuksen sisällön kehittämisestä. Tilastokeskuksen toukokuussa 2021 julkaisemien ennakkotietojen perusteella näyttää todennäköiseltä, että jaksolle 2013–2020 asetettu kasvihuonekaasupäästöjen vähennysvelvoite saavutetaan. Vuonna 2020 päästöt vähenivät tuntuvasti edelliseen vuoteen verrattuna mm. koronapandemian seurauksena. Jakson 2021−2030 päästövähennystoimet on suunniteltu siten, että ne riittävät nykyisen velvoitteen täyttämiseen. Sen sijaan vuoden 2030 velvoitteen kiristämisen edellyttämien päästövähennyksien kattamiseen ei ole vielä riittävästi uusia toimia. Myös vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttaminen edellyttää merkittävästi lisätoimia. Sektorikohtainen tarkastelu osoittaa, että päästökehityksessä on sektorien välillä huomattavaa vaihtelua. Taakanjakosektorin kokonaispäästöjen kannalta liikenteen päästökehitys on ratkaisevaa, vaikka päästövähennyksiä tarvitaan kaikilla sektoreilla.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle valtioneuvoston ilmastovuosikertomuksen vuodelta 2021
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen