Hallituksen esitys SM/2021/81

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027

HE 136/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Nina Routti-Hietala, p. 029 5488242

Asia

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027. Euroopan unionin ohjelmakaudelle 2021−2027 perustetaan sisäasioiden alalle kolme rahastoa: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto, sisäisen turvallisuuden rahasto sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline osana yhdennetyn rajaturvallisuuden rahastoa. Lakiesitys liittyy Euroopan unionin sisäasioiden rahastoja koskeviin EU-asetuksiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2021 neljänteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on sen hyväksynyt.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi sisäasioiden rahastoista ohjelmakaudella 2021−2027 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: (momentti 12.26.98 ja 26.01.26) Sisäasioiden rahastojen rahoitus Suomelle kasvaa ohjelmakaudella 2021−2027 edeltävään ohjelmakauteen verrattuna. Suomen osuus sisäasioiden rahastoista on komissiolta saadun alustavan arvion mukaan rahastokohtaisesti seuraava: turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 67,9 milj. €, sisäisen turvallisuuden rahasto 36,6 milj. € sekä rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitustukiväline 75,4 milj. €. Rahasto-ohjelmiin on mahdollista saada väliarvioinnin yhteydessä noin 10 prosentin suuruinen lisärahoitus sekä muita rahastojen kautta saatavia lisämäärärahoja sisältäen mm. pakolaisten uudelleensijoittamista koskevan määrärahan. Jos Suomen vuosittainen pakolaiskiintiö säilyy vuoden 2021 tasolla, uudelleensijoittamisesta turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kautta Suomelle kompensoitavien määrärahojen arvioidaan olevan ohjelmakauden aikana noin 73,5 miljoonaa euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.