Hallituksen esitys SM/2021/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

HE 135/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Jukka Tukia, p. 029 5488573

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia. Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimesta annettua lakia, rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia, oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annettua lakia sekä sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. Esityksen tavoitteena on ehkäistä ja vähentää rahapelaamisesta haittoja, vahvistaa rahapelitoiminnan valvontaa ja pelaajien oikeusturvaa sekä vahvistaa yksinoikeusjärjestelmän kykyä ohjata kysyntää arpajaislailla säänneltyyn rahapelitarjontaan. Esityksellä toteutetaan hallitusohjelman mukainen arpajaislain uudistus. Arpajaislakiin lisättäisiin säännökset kaikkea rahapelaamista koskevasta pakollisesta tunnistautumisesta ja Veikkaus Oy:n peli- ja pelaajatiedon hyödyntämisestä rahapelihaittojen ehkäisyssä ja vähentämisessä. Lakiin lisättäisiin myös säännökset hallinnollisen seuraamusmaksun määräämisestä ja kieltopäätöksen antamisesta luonnolliselle henkilölle arpajaislain vastaisen markkinoinnin johdosta. Arpajaislaissa säädettäisiin myös maksuliikenne-estoista, jotka kohdistettaisiin rahapelejä arpajaislain vastaisesti markkinoiviin rahapeliyhtiöihin. Lisäksi Veikkaus Oy:n markkinointia ja rahapelien toimeenpanon valvontaa koskevia säännöksiä täsmennettäisiin ja lakiin lisättäisiin säännökset raha-automaattien sijoittelusta ja omavalvonnasta. Lakiin lisättäisiin myös säännökset Veikkaus Oy:n mahdollisuudesta perustaa yritysten välistä liiketoimintaa harjoittava tytäryhtiö sekä tytäryhtiön toimintaa koskevista edellytyksistä ja rajoituksista. Lisäksi bingopelin toimeenpanoa ja valvontaa koskevia säännöksiä muutettaisiin pidentämällä määräaikoja, jotka koskevat bingopelin voittojen enimmäisarvon seuranta-aikaa ja tilityksen antamista. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan vuonna 2022. Pakollisen tunnistautumisen osalta säännöksiä kuitenkin sovellettaisiin vaiheittain siten, että vuoden 2024 alusta kaikki rahapelaaminen tapahtuisi tunnistautuneena. Maksuliikenne-estoja koskevia säännöksiä sovellettaisiin 1.1.2023 alkaen.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi arpajaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (RV)

Vaikutukset

Esitykseen sisältyvät rahapelihaittojen ehkäisemistä ja vähentämistä koskevat toimet vaikuttavat Veikkaus Oy:n tuottoa ja arpajaisveron määrää vähentävästi. Veikkaus Oy:n toimintaedellytysten tukemista koskevat lainmuutokset saattavat puolestaan vaikuttaa rahapelituottoa ja arpajaisveron määrää nostavasti. Vuonna 2022 esityksen arvioidaan kuitenkin vaikuttavan nettomääräisesti rahapelituottoa ja arpajaisverotuottoa pienentävästi. Rahapelihaittojen ehkäisyn ja vähentämisen tehostuessa haitoista aiheutuvat kustannukset vähenisivät.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.