Hallituksen esitys SM/2021/62

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Sisäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta

HE 134/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Maria Ohisalo
Esittelijä
Hannele Taavila, Poliisijohtaja p.029 5488568
Asia
Esityksessä annettaisiin poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta sekä rajoja ja viisumipolitiikkaa koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuutta koskevaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta täydentävät säännökset toimivaltaisista viranomaisista ja niiden pääsystä EU:n yhteiseen henkilöllisyystietovarantoon. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2022. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Euroopan unionin tietojärjestelmien yhteentoimivuudesta (RV)
Vaikutukset
Asetukset edellyttävät muutoksia kansallisiin tietojärjestelmiin, jotka koskevat useampaa hallinnonalaa sekä virastoa (Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Maahanmuuttovirasto, Tulli, ulkoministeriö, oikeusministeriö ja Oikeusrekisterikeskus). Teknisten muutosten lisäksi asetukset aiheuttavat muutoksia myös näiden viranomaisten toimintoihin ja henkilöstöresursseihin. Asetuksista aiheutuvia määrärahatarpeita on käsitelty osana julkisen talouden suunnitelman 2022 - 2025 valmistelua sekä osana vuoden 2021 lisätalousarvioiden ja vuoden 2022 talousarvion valmistelua. Viranomaisten määrärahatarve on tämän hetken arvioiden mukaan yhteensä 21,4 miljoonaa euroa.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen