Hallituksen esitys STM/2021/173

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta

HE 170/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Kiuru
Esittelijä
Susanna Hoikkala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163482
Asia
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lastensuojelulain 13 b §:n säännöstä lapsen asioista vastaavasta sosiaalityöntekijästä. Muutoksella toteutetaan lastensuojelun sosiaalityön henkilöstömitoitus. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitus käsitellä sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022. Enimmäisasiakasmäärää 30 lasta yhtä lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää kohden sovelletaan vuodesta 2024 alkaen. Siihen asti yhdellä lapsen asioista vastaavalla sosiaalityöntekijällä saa olla enintään 35 lasta asiakkaanaan.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi lastensuojelulain 13 b §:n muuttamisesta (RV)
Vaikutukset
TALOUDELLISET VAIKUTUKSET: Ehdotetut muutokset lisäisivät valtion kustannuksia 4,8 miljoonaa euroa vuonna 2022 ja 2023 sekä vuodesta 2024 alkaen 21,7 miljoonaa euroa. Momentti 28.90.30 ja 28.89.31. Käytettävissä olevat tiedot eivät mahdollista sitä, että taloudellisia vaikutuksia voisi tarkastella alueittain tai yksittäisten kuntien tai kuntatyyppien näkökulmasta. Täysimääräisesti voimassa ollessaan asiakasmäärien rajaus merkitsee noin prosentin lisäystä lastensuojelun nettokäyttökustannuksiin. Kustannusvaikutukset yksittäiselle kunnalle riippuvat nykyisestä mitoituksesta, mutta kustannusvaikutukset saattavat vaihdella myös sen mukaan, miten lastensuojelun sosiaalityö on kunnassa organisoitu. Lakiesityksen toteutumista on seurattava sekä kuntien (vuosi 2022) ja hyvinvointialueiden (vuodesta 2023 lähtien) itsensä toimesta että valtakunnallisesti. Muutosten ei arvioida aiheuttavan merkittäviä kustannuksia kunnille ja hyvinvointialueille. Valtakunnallinen seuranta toteutuu lisäämällä asiakassuhdetta koskeva kysymys THL:n olemassa olevaan lastensuojelukyselyyn. Tämä merkitsee lisätyötä THL:lle muun muassa lisääntyvänä tarkistuksina ja neuvontana, ja aiheuttaisi noin 20 000 euron lisäkustannukset vuodessa. Sosiaalityön henkilöstömitoituksen koulutustarvelisäyksistä (200 henkilön lisäkoulutus) aiheutuu kustannuksia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle yhteensä 8 miljoonaa euroa vuosina 2022–2027. Aloituspaikkojen lisäystahdista sekä alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen määristä riippuen lisärahoitustarve olisi korkeimmillaan (vuosina 2023-2024) vajaa 2 miljoonaa euroa vuodessa. Vuodelle 2022 kohdistuvat kustannukset rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sisäisin järjestelyin. Rahoitus vuodesta 2022 eteenpäin varataan julkisen talouden suunnitelmaan vuosille 2023–2026.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen