Hallituksen esitys STM/2021/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 7.10.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

HE 171/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Eva Ojala, Neuvotteleva virkamies p.029 5163201
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kahta sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Koronavirustutkimuksen ja covid-19-taudilta suojaamiseksi annetun rokotteen rokottamistoimenpiteen korvattavuutta koskevien väliaikaisten säännösten voimassaoloa ehdotetaan jatkettavaksi 30.6.2022 saakka. Esitys liittyy vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022 ja olemaan voimassa 30.6.2022 saakka.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta
Vaikutukset
TALOUDELLISET: Mom. 33.30.60 Esityksen arvioidaan lisäävän sairausvakuutuksen kustannuksia yhteensä 5,7 miljoonaa euroa. Valtio rahoittaa rokottamiskorvaukset kokonaan, mutta koronatesteistä sekä matkoista 67 prosenttia, joten valtion osuus kustannuksista olisi yhteensä 4,0 miljoonaa euroa. Vaikutus sairaanhoitomaksuun on vähäinen.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen