Sopimuksen hyväksyminen LVM/2021/103

« Tasavallan presidentin esittely 24.9.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan (jäljempänä MARPOL-yleissopimus) VI liitteen 1, 20 ja 21 sääntöihin ja painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehdyn kansainvälisen yleissopimukseen (jäljempänä painolastivesiyleissopimus) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Laura Sarlin, p. 029 5342063

Asia

Kansainvälisen merenkulkujärjestön IMO:n merellisen ympäristön suojelukomitea hyväksyi 75. istunnossaan 20 päivänä marraskuuta 2020 päätöslauselmalla MEPC.324(75) MARPOL-yleissopimuksen VI liitteeseen tehdyt muutokset ja päätöslauselmalla MEPC.325(75) painolastivesiyleissopimukseen tehdyt muutokset. Päätöslauselmalla MEPC.324(75) tehdyt muutokset kuuluvat unionin ja jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan siltä osin kuin kyse on alusten energiatehokkuusindeksi EEDI:n 3. vaiheen aikaistamisesta. Mainitut muutokset on tehty muutoksilla MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen 1, 20 ja 21 sääntöihin. Päätöslauselmalla MEPC.325(75) tehdyt muutokset koskevat painolastiveden käsittelyjärjestelmän asennuksen yhteydessä tehtävää käyttöönottotestiä ja painolastivesitodistuskirjan muotoa. Muutokset kuuluvat unionin ja sen jäsenvaltioiden jaettuun toimivaltaan. Päätöslauselmalla MEPC.324(75) tehdyt MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2022 noudattaen niin sanottua hiljaista hyväksymismenettelyä, jos niiden on katsottu tulleen kansainvälisesti hyväksytyiksi 1 päivään lokakuuta 2021 mennessä. Päätöslauselmalla MEPC.325(75) tehdyt painolastivesiyleissopimuksen muutokset tulevat kansainvälisesti voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2022 noudattaen hiljaista hyväksymismenettelyä, jos niiden katsotaan tulleen kansainvälisesti hyväksytyiksi 1 päivään joulukuuta 2021 mennessä.

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan VI liitteen 1, 20 ja 21 sääntöihin päätöslauselmalla MEPC.324(75) ja painolastivesien ja sedimenttien valvonnasta ja käsittelystä vuonna 2004 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen päätöslauselmalla MEPC.325(75) tehdyt muutokset

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.