Hallituksen esitys VM/2021/141

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta

HE 137/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Risto Sakki, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295530294
Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annettua lakia siten, että yksityishenkilöiden ja muiden kuin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen oikeushenkilöiden tilaamien lehtien maahantuonnille muualta Suomesta tai muista Euroopan unionin jäsenvaltioista Ahvenanmaan maakuntaan luotaisiin normaalista lehtikohtaisesta menettelystä poikkeava valinnainen kevennetty menettely. Yhdenvertaisuuden vuoksi menettelyä voitaisiin soveltaa myös Ahvenanmaalta muualle Suomeen tuotaviin lehtiin. Uudessa menettelyssä lehtien vastaanottaja antaisi ilmoituskauden tuonnista useiden lehtikohtaisten ilmoitusten sijasta kerralla yhden kokoavan ilmoituksen. Ilmoitus annettaisiin yksittäisestä lehdestä, osasta lehden tilauskautta tai koko tilauskaudelta. Lehdet voitaisiin luovuttaa vapaaseen liikkeeseen jo tuonnin yhteydessä ennen veron maksamista. Kevennetyllä menettelyllä helpotettaisiin lehtiä tilaavien ja Tullin hallinnollista taakkaa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

 

Istuntotapahtumat;

Lausumaehdotus hyväksyttiin valtioneuvoston lausumaksi.

Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain muuttamisesta
Vaikutukset
Ehdotetuilla muutoksilla ei lähtökohtaisesti olisi vaikutuksia valtion verotuottoon. Kevennetyn menettelyn käyttöönotto saattaisi kuitenkin kasvattaa lehtien tuontia jossain määrin. Vaikutusten verotuottoon arvioidaan olevan vähäisiä. Ehdotus vähentäisi lehtiä tilaavien kuluttajien sekä muiden kuin arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen oikeushenkilöiden velvoitteita ja kustannuksia. Muutoksen voidaan arvioida vaikuttavan myönteisesti Ahvenanmaalla asuviin kuluttajiin, koska he tilaavat lehtiä merkittävässä määrin muualta Suomesta, Ruotsista ja muista jäsenvaltioista. Kevennetyllä menettelyllä voitaisiin vähentää myös Tullille aiheutuvia hallinnollisia kustannuksia. Nykyisessä normaalimenettelyssä Tullille hallinnollisista velvoitteista aiheutuvat kustannukset olisivat suuremmat kuin ehdotetussa menettelyssä. Kevennetty menettely ei aiheuttaisi kuljetusliikkeille ja postitoiminnan harjoittajalle merkittäviä lisäkustannuksia. Arvioiden mukaan menettelyä käytettäessä tulli-ilmoitusten määrä putoaisi vuositasolla EU:n alueelta, erityisesti Ruotsista, suuntautuvan tuonnin osalta noin 665 000 ilmoituksesta noin 12 300 ilmoitukseen. Ilmoitusten määrän arvioidaan siten laskevan noin 2 prosenttiin verrattuna siihen, että menettelyä ei otettaisi käyttöön. Muun Suomen ja Ahvenanmaan väliselle lehtien tuonnille on jo nykyisin olemassa yksinkertaistettuja menettelyjä, jotka kattavat suuren osan tuonnista. Kevennetyn menettelyn merkitys olisi muualta Suomesta tapahtuvan tuonnin osalta siten pienempi. Koska ehdotetut muutokset vähentävät Tullin kustannuksia, ne eivät aiheuta Tullin lisärahoitustarvetta.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen