Valtioneuvoston asetus OKM/2021/57

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä

Ministeri
Li Andersson
Esittelijä
Piritta Sirvio, Hallitusneuvos p.+35 8295330238
Asia
Ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakumenettelystä annettu valtioneuvoston asetus (294/2014) ehdotetaan kumottavaksi ja annettavaksi uusi yhteishakuasetus. Ehdotetussa yhteishakuasetuksessa nykyiset kolme erillistä perusopetuksen jälkeistä hakua yhdistettäisiin yhdeksi yhteishauksi, johon haettaisiin yhdellä hakemuksella yhden hakuajan puitteissa. Yhteishaun soveltamisalaa ehdotetaan tarkennettavaksi siten, että jatkossa yhteishaun kautta voisivat hakeutua vain sellaiset hakijat, jotka eivät ole aiemmin suorittaneet perusopetuksen jälkeistä tutkintoa. Asetuksessa ehdotetaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisen oppivelvollisille suunnatun koulutuksen lisäämistä yhteishaun käyttöalaan. Lisäksi asetukseen ehdotetaan tehtäväksi eräitä teknisluonteisia muutoksia. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Asetusta sovellettaisiin ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita 1.8.2022 tai sen jälkeen alkavaan koulutukseen.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen perusopetuksen jälkeisen koulutuksen valtakunnallisesta hakumenettelystä
Vaikutukset
Yhteishakuun ehdotettujen muutosten tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää opiskelijavalintaan liittyviä menettelyitä. Asetusehdotuksella ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen