Valtioneuvoston kirjelmä MMM/2021/159

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.9.2021 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Suomen liittymisestä kokeellisen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon (AnaEE ERIC –konsortioon liittyminen)

U 46/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Jari Leppä
Esittelijä
Mikko Peltonen, Tutkimusjohtaja p.029 5162296
Asia
Suomen on tarkoitus liittyä perusteilla olevaan kokeellisen ekosysteemitutkimuksen eurooppalaiseen tutkimusinfrastruktuurikonsortioon AnaEE ERIC:iin (Analysis and Experimentation on Ecosystems – European Research Infrastructure Consortium). Jäseniksi liittyvät maat ovat isäntämaa Ranska, Bulgaria, Italia, Suomi, Tanska ja Tšekki. Lisäksi jäseneksi liittyy kansainvälinen tutkimusorganisaatio International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies CIHEAM sekä tarkkailijajäseneksi Belgia. AnaEE ERIC on olemassa olevista yksiköistä muodostuva hajautettu tutkimusinfrastruktuuri, joka tarjoaa tutkimuslaitteistoja, koejärjestelyjä, erityisosaamista ja teknologioita tutkijoiden käyttöön. AnaEE ERIC:in tarkoituksena on mahdollistaa globaalimuutoksen vaikutusten tutkimusta ja muutokseen sopeutumista Euroopassa. AnaEE ERIC:issä Suomea edustava taho olisi maa- ja metsätalousministeriö, joka nimeäisi edustajat AnaEE ERIC:in yleiskokoukseen sekä Suomen AnaEE:n kansallisen yhteystahon. Suomen AnaEE olisi verkosto, jonka toimintaa koordinoisi Luonnonvarakeskus ja toimintaan osallistuisivat lisäksi Helsingin, Itä-Suomen, Turun ja Oulun yliopistot.
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen
Vaikutukset
Suomen osallistuminen AnaEE ERIC:iin tehostaa tutkimusta tarjoamalla välittömän pääsyn uusiin ja kehitteillä oleviin korkeantason tutkimusinfrastruktuureihin ja uusiin teknologioihin, mikä on tärkeää kansainvälisen kilpailukyvyn kannalta. Lisäksi se parantaa mahdollisuuksia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön ja EU-tason rahoitushakuihin sekä lisää kansainvälistä liikkuvuutta ja tutkijavaihtoa. Perussäännön mukaisesti Suomen tulee maksaa jäsenmaksu, joka on viiden ensimmäisen toimintavuoden aikana arvioilta 61 000 € vuodessa. Lisäksi Suomen tulee tukea tarkoituksenmukaisesti Suomen AnaEE-tutkimusympäristöjen toimintaa. Suomen jäsenyydestä AnaEE ERIC:issä jäsenmaksuista, kansalliseen AnaEE -verkostoon kuuluvien tutkimusalustojen ylläpidosta ja kehittämisestä sekä jäsenyydestä mahdollisesti aiheutuvat muut menot katetaan käytettävissä olevin resurssein julkisen talouden suunnitelmien ja valtion talousarvioiden mukaisten määrärahojen puitteissa. Suomen Akatemian tutkimusinfrastruktuurikomitea on sitoutunut kokouksessaan 26.5.2021 vastaamaan Suomen jäsenmaksusta tutkimusinfrastruktuurien rahoittamiseen varatuista määrärahoista. Tutkimusalustojen ylläpidosta ja kehittämisestä aiheutuvat kustannukset sekä AnaEE ERIC:iin kuuluva infrastruktuuri on osa INAR RI-hanketta, jolle Suomen Akatemia on myöntänyt tutkimusinfrastruktuurirahoitusta 1.1.2017-31.12.2021 yhteensä 750 045 euroa. Suomen Akatemian asettama tutkimusinfrastruktuurikomitea päättää mahdollisista jatkorahoituksista käytössään olevien määrärahojen sekä Akatemian rahoitusosuuden enimmäismäärä huomioiden.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen