Hallituksen esitys LVM/2021/127

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta

HE 215/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Päivi Antikainen, Yksikön johtaja, viestintäneuvos p.029 5342101
Asia
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta. Samalla nykyinen asiaa koskeva laki kumottaisiin. Ehdotetussa laissa säädettäisiin uudet edellytykset sähkökäyttöisten henkilöautojen, sähkö- ja kaasukäyttöisten pakettiautojen sekä sähkö- ja kaasukäyttöisten kuorma-autojen hankintatuelle sekä tuelle, joka koskee bensiinikäyttöisen henkilöauton kaasu- tai etanolikäyttöiseksi muuntamista. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta (RV)
Vaikutukset
Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2022 hankinta- ja muuntotukiin on varattu yhteensä 6 miljoonaa euroa momentille 30.20.51. Määrärahasta 2,5 miljoonaa euroa rahoitettaisiin EU:n elpymisvälineestä (RRF pilari 3). Esitetyillä tuilla on tarkoitus kannustaa sekä kotitalouksia että yrityksiä ilmastoystävällisempiin ajoneuvohankintoihin.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen