Hallituksen esitys VM/2021/177

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi

HE 212/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Leo Parkkonen, p. +35 8295530372

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia, maataloudessa käytettyjen eräiden energiatuotteiden valmisteveron palautuksesta annettua lakia, oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annettua lakia ja valmisteverotuslakia. Kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon lämpöä tuottavissa lämpöpumpuissa ja sähkökattiloissa käytettävä sähkö siirrettäisiin sähköveroluokkaan II. Myös kaukolämpö- tai kaukokylmäverkkoon liittämättömissä lämpöpumpuissa, joiden kokonaisteho on vähintään 0,5 megawattia, ja geotermisen lämpölaitoksen kiertovesipumpuissa käytettävä sähkö kuuluisi sähköveroluokkaan II. Sähköveroluokkaan II kuuluvien konesalien piiriä laajennettaisiin niin, että myös nykyistä pienemmät konesalit olisivat oikeutettuja hankkimaan sähköä sähköveroluokan II verolla. Teollinen kierrätysmateriaalien valmistus ja jalostaminen luettaisiin jatkossa teollisuudeksi, joka on oikeutettu alempaan sähköveroluokkaan II ja energiaintensiivisten yritysten veronpalautukseen sen voimassaoloajan loppuun saakka. Biokaasulle säädettäisiin liikennekäytössä valmistevero. Biokaasun lämmitys- ja työkonekäyttö säilyisi edelleen verottomana, samoin biokaasun pientuotanto. Mahdollisuutta rekisteröityä kaasun valmisteverovelvolliseksi laajennettaisiin. Ammattimainen vesiviljely otettaisiin maatalouden energiaveron palautuksen ja polttoöljyjen veronpalautuksen piiriin. Esitys liittyy valtion vuoden 2022 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Lämpöpumpuissa, sähkökattiloissa ja geotermisen lämpölaitoksen kiertovesipumpuissa käytettävän sähkön sähköveroluokan muutos tulisi kuitenkin voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana sen jälkeen, kun tarvittavat EU-hyväksynnät kyseisille verotuille on saatu.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (RV)

Vaikutukset

Kaikki ehdotetut muutokset vähentäisivät valtion energiaverotuloja vuositasolla arviolta yhteensä 20 miljoonalla eurolla sekä kasvattaisivat määrärahapuolella maatalouden energiaveronpalautusta 0,5 miljoonalla eurolla. Valmisteverojen tilitysten ja veronpalautusten ajoittumisesta johtuen valtion talousarvion mukainen kassaperusteinen verotuotto vähenisi muutosten seurauksena noin 16 miljoonalla euroa vuonna 2022. Muutokset vaikuttaisivat määrärahoihin pääasiassa vasta vuonna 2023. Ehdotettujen muutosten toteuttaminen edellyttää Verohallinnossa järjestelmämuutoksia, joiden kertaluotoinen kustannusvaikutus on enintään 290 000 euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.