Sopimuksen hyväksyminen LVM/2021/131

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 1 artiklan muuttamisen ja 34 bis artiklan lisäämisen hyväksyminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos p.029 5342570
Asia
YK:n Euroopan talouskomission (UNECE) alaisuudessa työskentelevä liikenneturvallisuustyöryhmä (WP 1) hyväksyi 81. istunnossaan 21.-25.9.2021 ehdotuksen, jolla muutettaisiin tieliikennettä koskevan yleissopimuksen (SopS 30/1986; ns. Wienin kansainvälinen tieliikennesopimus) 1 artiklaa siten, että siihen lisättäisiin uudet ab ja ac kohdat sekä lisättäisiin sopimukseen uusi 34 bis artikla. Suomi kuului asiaa valmistelleiden maiden joukkoon. Ehdotetut kansainvälisen sopimuksen muutokset eivät itsessään suoraan muuta Suomen oikeustilaa, vaan ne edellyttävät tarkempaa kansallista sääntelyä.
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy tieliikennettä koskevan yleissopimuksen 1 artiklan muuttamisen ja 34 bis artiklan lisäämisen
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen