Sopimuksen hyväksyminen LVM/2021/123

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII lukuun liittyvään vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Katja Viertävä, Hallitusneuvos p.029 5342612
Asia
Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 102. istunnossaan marraskuussa 2020 päätöslauselman MSC.477(102). Päätöslauselmalla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteen VII lukuun liittyvää vaarallisten aineiden kuljetutusta kappaletavarana aluksessa koskevaa säännöstöä (IMDG-säännöstö). Päätöslauselmalla saatetaan voimaan IMDG-säännöstön muutossarja 40-20. IMDG-säännöstön tekstiä on päivitetty sekä lisätty neljä uutta nimikettä vaarallisten aineiden listaan. Lisäksi sääntelyä on täsmennetty oikealle tasolle ja mm. alaviitteisiin on tehty muutoksia.
Esitys
Tasavallan Presidentti hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII lukuun liittyvään vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyt muutokset
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen