Sopimuksen hyväksyminen LVM/2021/123

« Tasavallan presidentin esittely 5.11.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII lukuun liittyvään vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehtyjen muutosten hyväksyminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Hallitusneuvos Katja Viertävä, p. +358 295 342 612

Asia

Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO, International Maritime Organization) meriturvallisuuskomitea (MSC) hyväksyi 102. istunnossaan marraskuussa 2020 päätöslauselman MSC.477(102). Päätöslauselmalla muutetaan ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen (SOLAS-yleissopimus, SopS 11/1981) liitteen VII lukuun liittyvää vaarallisten aineiden kuljetutusta kappaletavarana aluksessa koskevaa säännöstöä (IMDG-säännöstö). Päätöslauselmalla saatetaan voimaan IMDG-säännöstön muutossarja 40-20. IMDG-säännöstön tekstiä on päivitetty sekä lisätty neljä uutta nimikettä vaarallisten aineiden listaan. Lisäksi sääntelyä on täsmennetty oikealle tasolle ja mm. alaviitteisiin on tehty muutoksia.

Esitys

Tasavallan Presidentti hyväksyy ihmishengen turvallisuudesta merellä vuonna 1974 tehtyyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII lukuun liittyvään vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevaan säännöstöön (IMDG-säännöstö) tehdyt muutokset

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.