Valtioneuvoston asetus STM/2021/211

« Valtioneuvoston yleisistunto 11.11.2021 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Ministeri
Hanna Sarkkinen
Esittelijä
Pirjo Kainulainen, Hallitusneuvos p.029 5163092
Asia
Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen (912/1992) 33 a §:n mukaan asetuksessa säädettyjä euromääriä tarkistetaan joka toinen vuosi kansaneläkeindeksin muutoksen mukaisesti käyttäen kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan tarkistusvuoden tammikuussa maksettavina olleiden kansaneläkkeiden suuruus on laskettu. Indeksillä tarkistetut euromäärät pyöristetään lähimpään 0,10 euroon. Indeksitarkistuksissa käytetään tarkistusvuodelle, eli tässä tapauksessa vuodelle 2021, vahvistettua kansaneläkeindeksin pistelukua, jota verrataan vuoden 2019 indeksin pistelukuun. Kansaneläkeindeksin pisteluku vuonna 2019 oli 1617. Vuonna 2021 kansaneläkeindeksin pisteluku oli 1639, joka on siis 1,36 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Kansaneläkeindeksin muutoksen mukaiset indeksitarkistukset kohdistuvat asiakasmaksuasetuksen 3 §:n 5 momenttiin (tilapäinen kotipalvelu ja tilapäinen kotisairaanhoito), 7 §:ään (terveyskeskuksen avohoidon maksut), 8 §:n 1 momenttiin (sairaalan poliklinikkamaksu), 8 a §:n 1 momenttiin (päiväkirurgia), 9 §:n 1 ja 2 momenttiin (suun ja hampaiden tutkimus ja hoito), 11 §:n 1 momenttiin (sarjassa annettava hoito), 12 §:n 1 momenttiin (lyhytaikainen laitoshoito), 13 §:n 1 momenttiin (päivä- ja yöhoidon maksu), 14 §:n 1 momenttiin (kuntoutushoidon maksut), 20 §:n 2 momenttiin (lastensuojelun maksut) ja 23 §:ään (maksu lääkärintodistuksesta). Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2022.
Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun asetuksen muuttamisesta
Vaikutukset
Indeksitarkistusten seurauksena asiakasmaksuasetuksessa säädettyjen asiakasmaksujen enimmäiseuromäärät nousisivat 0,1–25,0 euroa. Edellä mainitun seurauksena asiakkaan maksurasitus osaltaan hieman kasvaisi, ja vastaavasti kuntien maksutuotot hieman lisääntyisivät. Myös sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetussa laissa (734/1992) säädettyihin asiakasmaksuihin, maksukattoon, henkilökohtaisen käyttövaran määrään sekä tulorajoihin, jotka liittyvät jatkuvasta ja säännöllisestä kotona annettavasta palvelusta sekä pitkäaikaisesta asumispalvelusta perittävän maksun määrään, tehdään kansaneläkeindeksin ja työeläkeindeksin muutoksen mukaiset tarkistukset. Sosiaali- ja terveysministeriö antaa tarkistetuista euromääristä erillisen ilmoituksen marraskuussa 2021. Indeksitarkistusten seurauksena laissa säädettyjen tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäiseuromäärät nousisivat 0,20–0,70 euroa ja maksukaton euromäärä 9 euroa. Edellä mainitut osaltaan hieman kasvattaisivat asiakkaan maksurasitusta sekä vastaavasti hiukan lisäisivät kuntien maksutuottoja. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tekemien vaikutusarviointilaskelmien mukaan laissa ja asetuksessa säädettyjen tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäiseuromäärien indeksitarkistukset kasvattaisivat yhteensä kuntien maksutuottoja noin 6-9 miljoonalla eurolla vuodessa käytetyistä täsmällisistä laskentaoletuksista riippuen. Sen sijaan laissa säädettyjen tulosidonnaisten asiakasmaksujen vähimmäiskäyttövarojen ja tulorajojen korotukset vähentäisivät kuntien maksutuottoja arviolta 2 miljoonalla eurolla vuodessa. Tietopohjan puutteiden takia arviot ovat suuntaa antavia.
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen