Hallituksen esitys VM/2021/182

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

HE 210/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Hallitusneuvos Jari Salokoski, p. +35 8295530437

Asia

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia. Esityksen mukaan porotaloudesta saadun tulon laskemista koskevaan säännökseen tehtäisiin säädöstekninen täsmennys siten, että porotalouden vuosittaiset tuottoperusteet säädettäisiin vahvistettaviksi valtioneuvoston asetuksella. Kyse on oikeustilaa selkeyttävästä muutoksesta. Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi säännöksen määräaikojen suomenkielistä sanamuotoa. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 9.12.2021 ennen kuin valtioneuvoston asetus vuoden 2021 porotalouden tuottoperusteiden vahvistamisesta saatetaan voimaan.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen laiksi tuloverolain 44 §:n muuttamisesta

Vaikutukset

Ehdotettu muutos on pääasiassa lakitekninen eikä sillä arvioida olevan muita käytännössä merkittäviä vaikutuksia kuin lainsäädännön tekninen parantuminen ja selkeytyminen sekä perustuslainmukaisuuden varmistaminen.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.