Hallituksen esitys VM/2021/184

« Valtioneuvoston yleisistunto 4.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

HE 209/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Osastopäällikkö, budjettipäällikkö Sami Yläoutinen, p. +35 8295530320

Asia

Varsinaisten tulojen noin 1,9 mrd. euron lisäys ja määrärahojen noin 249 milj. euron vähennys huomioon ottaen vuoden 2021 neljäs lisätalousarvioesitys vähentää valtion nettolainanoton tarvetta 2,2 mrd. eurolla. Velanhallinnan eriin merkitään lisäyksenä 534 milj. euroa matalasta korkotasosta aiheutuneiden emissiovoittojen vuoksi. Huomioiden neljänteen lisätalousarvioesitykseen sisältyvien tulojen ja menojen erotus sekä velanhallinnan erät, nimellisarvoiseen valtion nettolainanottoon merkitään vähennystä yhteensä 2,7 mrd. euroa ja nimellisarvoisen nettolainanoton määrä vuonna 2021 on 11,7 mrd. euroa. Valtionvelan määrän vuoden lopussa arvioidaan olevan noin 136 mrd. euroa, mikä on noin 55 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Kehykseen luettavia menoja ehdotetaan lisättäväksi 278 milj. eurolla. Jakamattomaksi varaukseksi jää 123 milj. euroa, josta 121 milj. euroa on ns. tavanomaista jakamatonta kehysvarausta. Jakamattomasta varauksesta 2 milj. euroa on varausta kertaluonteisiin ja finanssipoliittisesti pakollisiin koronavirustilanteesta aiheutuviin menotarpeisiin. Jos ko. varaus ei tule täysimääräisesti käytettyä, poistuu se vuoden 2021 lopussa.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle hallituksen esityksen vuoden 2021 neljänneksi lisätalousarvioksi

Vaikutukset

TALOUDELLISET Verotuloarviota ehdotetaan korotettavaksi 1,5 mrd. euroa, josta merkittävin yksittäinen muutos koskee ansio- ja pääomatuloveroa, jonka kertymäarviota korotetaan 1,2 mrd. eurolla. Sekalaisten tulojen ennustetta korotetaan 412,5 milj. eurolla. Ehdotus sisältää suhdanneluonteisten menojen tarvearvion alenemista 0,3 mrd. eurolla. Koronavirustilanteeseen liittyen yritysten kustannustuki 5 hakukierroksen toteuttamiseen ehdotetaan 100 milj. euroa. Lasti- ja matkustaja-alusten tukeen ehdotetaan 23,2 milj. euroa ja maakuntien lentoyhteyksien turvaamiseen 13,8 milj. euroa. Poliisille, rajavartiolaitokselle, pelastuslaitoksille ja Hätäkeskuslaitokselle ehdotetaan yhteensä 10,4 milj. euroa. Tuomioistuimille, syyttäjälaitokselle, Rikosseuraamuslaitokselle ja yksityisille oikeusavustajille ehdotetaan yhteensä 23 milj. euroa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle ehdotetaan 3,7 milj. euroa mm. testauskapasiteetin ylläpitoon ja rokoteviestintään. Rahapelituottojen tuloutuksen valtiolle arvioidaan jäävän noin 40 milj. euroa arvioitua alemmaksi. Tämä kompensoidaan kehyksen sisältä budjettivaroin seuraavasti: 21,2 milj. euroa kohdentuu opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalle, 17,2 milj. euroa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle ja 1,6 milj. euroa maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle. Varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetaan 12,6 milj. euroa liittyen Suomen koronavirusrokotelahjoituksiin. Poliisille ehdotetaan 30,6 milj. euroa toiminnan turvaamiseksi, kriittisiin toimialoihin kohdistuvien rikosten torjumiseksi sekä korruptiorikollisuuden paljastamista tukevaan hankkeeseen. Kahden ulkovartiolaivan hankintaan ehdotetaan 65 milj. euroa v. 2021. Rajavartiolaitos oikeutetaan kokonaisrahoituksen puitteissa tekemään tilaussopimus kahdesta uudesta ulkovartiolaivasta siten, että hankinnan kokonaisarvo on enintään 325 milj. euroa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.