Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2021/106

« Tasavallan presidentin esittely 19.11.2021 11.00

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta (HE 138/2021 vp; EV 141/2021 vp)

HE 138/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Mervi Karhula, Liikenneneuvos p.029 5342976
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain sekä ratalain 24 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 15 päivänä joulukuuta 2021
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen