Valtioneuvoston päätös YM/2021/68

« Valtioneuvoston yleisistunto 16.12.2021 13.00

Ympäristöministeriö

Valtioneuvoston päätös Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen−Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen−Saaristomeren−Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen−Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon−Näätämöjoen−Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027

Ministeri

Emma Kari

Esittelijä

Erityisasiantuntija Turo Hjerppe, p. 029 5250204

Asia

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat valmistelleet laajapohjaisena yhteistyönä valtakunnallisen ohjeistuksen pohjalta vesienhoitosuunnitelmien ehdotukset. Vesienhoitosuunnitelmat perustuvat EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin 2006/60/EY ja sen perusteella annetun kansallisen lainsäädännön täytäntöönpanoon pinta- ja pohjavesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) perusteella valtioneuvosto hyväksyy Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen–Saaristomeren–Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmat vuosiksi 2022−2027. Päätös olisi täytäntöönpantavissa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Esitys

Valtioneuvosto tekee päätöksen Vuoksen vesienhoitoalueen, Kymijoen–Suomenlahden vesienhoitoalueen, Kokemäenjoen–Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen, Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen, Kemijoen vesienhoitoalueen, Tornionjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen ja Tenon–Näätämöjoen–Paatsjoen kansainvälisen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmista vuosiksi 2022−2027 (RV)

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Vesienhoitosuunnitelmissa on arvioitu, että vesienhoidon kokonaiskustannukset ovat noin 1,7 mrd. € vuosittain. Näistä 1,15 mrd. € aiheutuu perustoimenpiteistä, joita toimeenpannaan lainsäädännön perusteella. Vesienhoidon ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavien täydentävien toimenpiteiden vuosikustannukset ovat noin 570 milj. €. Kustannukset vaihtelevat sektoreittain ja niitä kohdentuu sekä julkiselle hallinnolle että toiminnanharjoittajille. Suunnitelluista toimista arvioidaan kohdentuvan valtiontalouteen noin 90 milj. € vuotuiset lisäkustannukset vuosina 2022-2027. Eniten julkisia lisäkustannuksia aiheutuu maatalouden vesiensuojelutoimista ja maaperän happamuuden torjunnasta. Muita lisäkustannuksia aiheutuu mm. vesistöjen kunnostamisen, kuten kalankulkua helpottavien toimien tukemisesta. Vesienhoitosuunnitelmia toteutetaan valtionhallinnossa ja kunnissa käytössä olevien resurssien puitteissa. Lisärahoitusta mahdollisesti vaativat toimenpiteet käsitellään ja niistä päätetään erikseen talousarviota ja julkisen talouden suunnitelmaa koskevissa prosesseissa. Lupaviranomaisen pitää noudattaa EU tuomioistuimen niin kutsutun Weser-ratkaisun (C-461/13) oikeusohjetta lupaharkinnassa, mikä voi asettaa reunaehtoja elinkeinotoiminnan hankkeille. YMPÄRISTÖÖN KOHDISTUVAT: Pintavesien tilan heikkeneminen voidaan estää. Ekologiselta tilaltaan tyydyttävässä, välttävässä tai huonossa tilassa olevien pintavesien tila paranee vuoteen 2027 mennessä. Pohjavesien riskialueet vähenevät ja pohjavesien tilan huononeminen voidaan estää. Suurin osa vesistä on tarkoitus saada hyvään tilaan viimeistään vuonna 2027. VIRANOMAISTEN TOIMINTAAN: Valtion ja kuntien viranomaisten on otettava soveltuvilta osin huomioon valtioneuvoston hyväksymät vesienhoitosuunnitelmat. Esitetyt toimenpiteet eivät tule vesienhoitosuunnitelmien perusteella toiminnanharjoittajaa sitoviksi.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. muistio
 2. Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot
 3. Luettelo Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan 2022–2027 sisältyvistä vesimuodostumakohtaisista ympäristötavoitteita koskevista poikkeuksista ja niiden perustelut
 4. Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot
 5. Förvaltningsplan för Kymmene älvs-Finska vikens vattenförvaltningsområde för åren 2022–2027 Del 1. Uppgifter som berör vattenförvaltningsområdet
 6. Luettelo Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan 2022–2027 sisältyvistä vesimuodostumakohtaisista ympäristötavoitteita koskevista poikkeuksista ja niiden perustelut
 7. Kokemäenjoen−Saaristomeren−Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022−2027 Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot
 8. Förvaltningsplan för Kumo älvs-Skärgårdshavets-Botten-havets vattenförvaltningsområde för åren 2022-2027 Del 1. Uppgifter som berör vattenförvaltningsområdet
 9. Luettelo Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan 2022–2027 sisältyvistä vesimuodostumakohtaisista ympäristötavoitteita koskevista poikkeuksista ja niiden perustelut
 10. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot
 11. Luettelo Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan 2022–2027 sisältyvistä vesimuodostumakohtaisista ympäristötavoitteita koskevista poikkeuksista ja niiden perustelut
 12. Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot
 13. Luettelo Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan 2022–2027 sisältyvistä vesimuodostumakohtaisista ympäristötavoitteita koskevista poikkeuksista ja niiden perustelut
 14. Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot
 15. Luettelo Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan 2022–2027 sisältyvistä vesimuodostumakohtaisista ympäristötavoitteita koskevista poikkeuksista ja niiden perustelut
 16. Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosille 2022–2027 Osa 1. Vesienhoitoaluekohtaiset tiedot
 17. Luettelo Tenon-Näätämöjoen-Paatsjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaan 2022–2027 sisältyvistä vesimuodostumakohtaisista ympäristötavoitteita koskevista poikkeuksista ja niiden perustelut
 18. Vesienhoitosuunnitelmien vuosille 2022-2027 Osa 2. Suunnittelussa käytetyt menetelmät ja periaatteet
 19. Förvaltningsplan för åren 2022-2027 Del 2. Metoder och principer som använts vid planeringen
 20. valitusosoitus
 21. besvärsanvisning

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.